Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma valmistunut

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma valmistunut

1.3.2022 klo 14:36
Verkkouutinen

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma ja sitä koskeva ympäristöselostus julkaistiin 1.3.2022. Ohjelman ovat laatineet työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Säteilyturvakeskuksen kanssa. Sen tavoitteena on, että kaikesta Suomessa syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. 

Kansallisessa ohjelmassa käsitellään laajasti käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon osa-alueita. Siinä esitetään käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon yleiset tavoitteet, periaatteet, määrät, sijaintipaikat sekä arvio jätehuollon kustannuksista ja aikataulusta. 

Ohjelman keskeinen tavoite on radioaktiivisten jätteiden huollon kehittäminen Suomessa. Kansallista ohjelmaa edellytetään myös Suomen valtiolta Euroopan unionin neuvoston direktiivissä (2011/70/Euratom). Kansallisessa lainsäädännössä ohjelmasta säädetään ydinenergian käytön osalta ydinenergialaissa ja säteilyn käytön osalta säteilylaissa. 

Ohjelma on valmisteltu yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa ja toiminnanharjoittajat myös keskeisiltä osin toteuttavat kansallista ohjelmaa lainsäädännön mukaisesti.  

Viranomaiset seuraavat kansallisen ohjelman toteutumista. Erityisesti seurataan käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon teknisten ratkaisujen ja aikataulujen toteutumista sekä suunniteltujen toimenpiteiden riittävyyttä ja oikea-aikaisuutta. Myös taloudellisen varautumisjärjestelmän toimivuutta, jätemääriä sekä osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä seurataan. Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollossa tulee toteutua jatkuvan parantamisen periaate. 

Nyt laadittu kansallinen ohjelma on järjestyksessään toinen. Se korvaa kesällä 2015 valmistuneen ensimmäisen ohjelman. Kansallisen ohjelman päivittäminen oli tarpeellista kansallisen toiminnan kehittämiseksi sekä tulevaa, säännöllisin väliajoin toteutettavaa, kansainvälistä arviointia varten. Ensimmäinen kansainvälinen vertaisarviointi on suunniteltu loppuvuodelle 2022. Kansallista ohjelmaa ylläpidetään ja kehitetään toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tai muiden kehitystarpeiden perusteella.   

Ohjelman laatimisen yhteydessä toteutettiin ympäristövaikutusten arviointi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisesti. Ympäristöselostus sisältää muun muassa kuvauksen hankkeen toimintaympäristöstä, tavoitteista ja todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset puoltavat kansallisen ohjelman tavoitteiden toteuttamista. Ympäristövaikutusten seurantaa toteutetaan kansallisen ohjelman seurannan yhteydessä.

Osana ohjelman laatimista järjestettiin kaksi lausuntokierrosta, joiden aikana viranomaiset, alan toiminnanharjoittajat, kansalaiset ja yhteisöt saivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä. Lausunnot ja mielipiteet ovat otettu huomioon ohjelman valmistelussa.

Kansallinen ohjelma ja sen hyväksymispäätös sekä ympäristöselostus ovat julkaistu 1.3.2022 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. 

Lisätiedot verkossa:
Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma 1.3.2022

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, 050 412 4425
Ylitarkastaja Mia Ylä-Mella, Säteilyturvakeskus, p. 09 759 88 202 
Tarkastaja Venla Kuhmonen, Säteilyturvakeskus, p. 09 759 88 327

Ydinturvallisuus
Päivitetty
1.3.2022 klo 14:36