Tjänster Tjänster
Tjänster

Bruksanvisning för radonmätningsburkarna

Bruksanvisning för radonmätningsburkarna

Enligt social- och hälsovårdsministeriets anvisningar, gör man radonmätning med två radonburkar. I små bostäder kan man göra radonmätningen med en radonburk.

Mätningen skall helst inledas genast när ni fått burken. Ta ut burkarna ur plastpåsen. Öppna inte burkarna! Placera bur­karna omedelbart så, att en burk är t.ex. i var­dags­rummet och den andra i sovrummet på bokhyllan eller annan mots­varande plats, på omkring en meters höjd med nummersi­dan uppåt. Om bostaden har två våningar, place­ra åtminstone den ena burken i den nedre våningen, men inte i källaren utan alltid i ett boningsrum. Placera inte burkarna nära dör­rar, fönster eller friluftventiler. Placera inte burken på kanten av en ugn eller en betong- eller stenplatta.

Anteckna datum när mätningen på­börjades och burkarnas platser på den bifogade blanket­ten. (Resultatet meddelas enligt burkens nummer.) Återsänd blanketten och mätningsburkarna till Strålsäkerhetscentralen då mätningen är klar. Se till att kuvertet har tillräckligt med frimärken.

Mätningstiden är minst två månader mellan 1 november och 30 april. Resul­ta­tet av mät­nin­gen sänds till er ca en månad efter att ni åter­sänt burkar­na.

De bifogade radonmätningsburkarna innehåller polykar­bo­nat­film. Radongasen tränger in i burken genom hålen i  locket. Alfastrålningen, som utsänds av radon, lämnar spår på filmen, vilka man får fram genom laboratoriebe­handling.

Har du frågor?

Kontakt: