Tjänster Tjänster
Tjänster

Radonmätningar i bostäder

Radonmätningar i bostäder

Radonhalten i inomhusluften mäts med hjälp av radonmätningsburkar. I bostäder får man en omfattande bild av exponeringen genom att utföra mätningen med hjälp av två radonmätningsburkar i olika rum och/eller på olika våningar i bostaden. Den rekommenderade mättiden är tre månader, men minst två månader, mellan början av september (1.9) och slutet av maj (31.5).

Vid kommuners och husbolags radonkartläggningar kan mätningen göras med hjälp av en radonmätningsburk i det lägst belägna bebodda rummet i huset.

Om en fritidsbostad används aktivt under andra årstider än sommaren, kan en radonmätning vara motiverad. Mätningen ska göras medan man vistas i fritidsbostaden.

 

Viktigt att veta om radon
  • Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som förekommer i inomhusluften i bostäder och på arbetsplatser. Radonhalten kan endast utredas genom mätning. Mätningen görs med hjälp av radonmätningsburkar.
  • Långvarig vistelse i ett utrymme med hög radonhalt ökar avsevärt risken att insjukna i lungcancer.
  • Radonmätning rekommenderas i småhus och i bostäderna på den nedersta våningen i flervåningshus överallt i Finland.
  • Den rekommenderade mättiden är tre månader mellan början av september och slutet av maj.
  • Om halten är hög kan den minskas genom enkla saneringsåtgärder. Valet av saneringsmetod påverkas bland annat av den uppmätta radonhalten, marken under byggnaden samt ventilationen.
  • Radonbekämpning i nybygge är billigare och enklare än att i efterhand reparera huset för att sänka halten.

Radonmätningar på arbetsplatser

På arbetsplatser ska radonmätningen göras i de lokaler där de anställda vistas mest. Radonmätningen görs på byggnadens första våning (från markytan) samt i de lokaler på källarvåningen där man arbetar eller där det finns personalutrymmen. Antalet radonmätningsburkar som behövs varierar enligt lokalerna. Om åtgärdsvärdet för radonhalten överskrids vid den första burkmätningen, kan radonhalten under arbetstid vid behov utredas med hjälp av en s.k. kontinuerlig radonmätning. På grund av ventilationen är radonhalten under arbetstid ofta lägre än den halt som fås med hjälp av en radonmätningsburk.

Beställ en radonmätning

När du beställer en radonmätning hos Strålsäkerhetscentralen får du en faktura som skickas separat till dig.

Du kan även beställa en radonmätning hos Strålsäkerhetscentralen per telefon: (09)75988497, tisdagen och torsdagen kl. 10–13.

I priset för tjänsten hos STUK ingår en radonmätningsburk, analys och ett resultatbrev som skickas till kunden.

Priser fr.o.m. 1.6.2022

 Antal  moms 0 %     moms 24 %   Totalt/st.
 Mindre än 11 st. (beställning från webbutik)   55,00 €  13,40 €    68,20 €
 Mindre än 11 st. (annan beställning)  60,23 € 14,46 €   74,69 €
 11 - 50 st.  48,18 € 11,56 €   59,74 €
 Över 50 st.   41,80 € 10,33 €    51,83 €
 Brådskande beställning 1,5 x mätburkens pris    
 Leverans av gamla mätresultatet gjort i lägenheten  50,00 € 12,00 €   62,00 €

Tilläggstjänster *) (timtaxa för en teknisk person, minimi en halv timme)

145,00 €
(min. 72,50 €)
34,80 €
(min. 17,40 €)
179,80 €
(min. 89,90 €)

*) Tilläggstjänster inkluderar försändelser av radonmätningsburkar till flera adresser, omleverans av radonmätningsburkar som samt leverans av tilläggsmaterial.

Resultat av mätningar i bostäder

Resultatet av mätningen och åtgärdsrekommendationerna skickas till kunden inom cirka en månad från det att kunden skickat tillbaka burken.

  • Om radonhalten är lägre än 200 Bq/m3 behöver inga åtgärder vidtas.
  • Om radonhalten är 200–300 Bq/m3 och om ett radonrörverk har installerats under byggnaden i byggskedet, är det bra att koppla en takfläkt till radonrörverket.
  • Om radonhalten är högre än 300 Bq/m3 rekommenderas en radonsanering.

Harmaa tietolaatikko FINAS ackrediterade testlaboratorium T167

Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet vid STUK är ackrediterat av FINAS som testningslaboratorium T167 (pdf). Laboratoriet uppfyller kraven i EN ISO/IEC 17025:2017.

Har du frågor?

Kontakt: