Allmänna leveransvillkor för mätningstjänster

Allmänna leveransvillkor för mätningstjänster

1. Tillämpning av leveransvillkoren

1.1 Dessa allmänna leveransvillkor för mättjänster tillämpas på mättjänster som beställs av Strålsäkerhetscentralen (STUK) och som produceras på företagsekonomiska grunder och på med dem jämställbara tjänsteprestationer, som:

  • kalibreringar, testningar och bestrålningar
  • stråldosmätningstjänster
  • radonmätningar
  • gammaspektrometriska provmätningar
  • H-3-bestämningar
  • övriga bestämningar av radioaktivitet
  • mätningar av radioaktivitet i människa.

1.2 De allmänna leveransvillkoren för STUK:s mättjänster tillämpas, om inte annat har avtalats skriftligen med beställaren. När beställaren är en konsument, iakttas dessa leveransvillkor, om inte något annat föreskrivs i gällande konsumentskyddslagstiftning för konsumentens fördel på ett bindande sätt.

2. Tjänstens innehåll och tidpunkt

2.1 Tjänstens innehåll är en mättjänst eller därmed jämställbar tjänsteprestation gällande produktion av resultat eller in tilläggstjänst som hänför sig till dessa. Tjänsten gällande produktion av resultat omfattar, om inte annat har meddelats skriftligen eller avtalats med beställaren, analys av provet och leverans av redogörelsen för resultat till beställaren. Tjänsten levereras på finska, om inte annat har avtalats skriftligen med beställaren.

2.2 STUK producerar den beställda tjänsten omsorgsfullt och med hjälp av yrkeskunnig personal.

2.3 STUK producerar tjänsten inom avtalad tid. Om tiden inte har meddelats eller avtalats separat skriftligen, produceras tjänsten utan ogrundat dröjsmål.

2.4 STUK har rätt att förlänga leveranstiden, om detta beror på oöverkomligt hinder, någon annan orsak som inte beror på STUK eller orsak som beror på beställaren eller omständigheter som beställaren ansvarar för. Som oöverkomligt hinder anses händelse, som hindrar produktionen av tjänsten eller gör produktionen orimligt svår i rätt tid (s.k. force majeure, som krig eller undantagstillstånd, strålnings- eller kärnkraftshändelse som binder STUK:s resurser, eldsvåda, strejk, blockad eller annan orsak som är lika betydande och ovanlig samt oberoende av parterna).

3. Priser och betalningsvillkor

3.1  På tjänsteprestationernas enhetspriser tillämpas STUK:s tjänsteprislista som gäller när beställningen görs.

3.2 Enhetspriset enligt prislistan för mätning, bestämning eller motsvarande tjänsteprestation avser endast tjänsten gällande produktion av resultat. Med tjänst gällande produktion av resultat avses analys av prov och leverans av resultatuppgiften till beställaren. Om beställningen inkluderar andra åtgärder, som förbehandling av provet, en bedömning av provet, ett utlåtande eller en uttolkning, anses denna tjänsteprestation vara en tilläggstjänst, för vilka ett debiteras ett separat pris enligt tiddebiteringsgrunderna som anges i prislistan.

3.3  Moms enligt gällande lagstiftning tillkommer priset på tjänsteprestationer enligt tjänsteprislistan.

3.4 STUK har rätt att kräva att betalningen för den beställda tjänsteprestationen betalas på förhand innan tjänsteproduktionen inleds.

3.5 Betalningen ska finnas på STUK:s konto senast 21 dagar från att fakturan daterats. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt gällande räntelag (633/1982).

3.6  STUK kan ge en fordran som förfallit och som inte betalats på tillbörligt sätt till tredje part för indrivning. Indrivningskostnaderna debiteras av kunden.

4. STUK:s ansvar för tjänsten

4.1 STUK ansvarar för att den tjänst som beställs produceras enligt dessa allmänna leveransvillkor för STUK:s mätverksamhet, om inte annat avtalats skriftligen med beställaren eller om annat inte föranleds av bindande konsumentskyddslagstiftning.

4.2 Om STUK anlitar en underleverantör för någon deluppgift som hör till tjänsteproduktionen, ansvarar STUK för underleverantörens arbete som för sitt eget arbete.

4.3 STUK har rätt att korrigera en felaktig tjänsteprestation inom rimlig tid efter att ha fått felanmälan. Om felet inte kan korrigeras, har beställaren rätt till prisnedsättning. Om felet inte kan avhjälpas och felet är väsentligt, har beställaren rätt att häva avtalet, varvid STUK ska betala beställaren ett belopp som motsvarar det debiteringspris som betalats för tjänsten. Beställaren har även rätt att häva avtalet, om tjänsten försenas väsentligen från vad som har avtalats, meddelats eller vad som rimligtvis kan förutsättas för genomförande av tjänsteprestationen.

4.4 STUK ansvarar för omedelbara skador som åsamkas beställaren, om skadan beror på fel eller försummelser som STUK gjort uppsåtligen eller av oaktsamhet. STUK svarar inte för andra eventuella skador, som medelbara eller indirekta skador.

4.5 Om inte annat avtalats skriftligen med beställaren, uppgår STUK:s ersättningsansvar till högst det pris som debiterats för tjänsten inklusive moms.

4.6 STUK:s ansvar för tjänsten upphör tolv (12) månader efter att uppgift om resultatet har levererats till kunden eller beställaren har kunnat motta det.

5. Beställarens returrätt, felanmälan och ersättningskrav

5.1 Konsumentbeställare har rätt att returnera produkter de köpt inom 14 dagar från att den mottagits utan särskild anledning. En förutsättning för att ångerrätten används är att produkten inte har några tecken på användning. Återkallandet förutsätter en skriftlig anmälan till STUK. När konsumenten återkallar beställningen, svarar konsumenten för kostnaderna som returneringen orsakar.

5.2 Beställaren ska anmäla ett fel gällande tjänsten till STUK senast tre (3) månader från att felet konstaterades. I annat fall förlorar beställaren sin rätt till prisnedsättning eller återbetalning av tjänstens debiteringspris 4.3.

5.3 Eventuella ersättningskrav på STUK ska framföras inom sex (6) månader från att STUK:s ansvarstid enligt villkor 4.6 går ut. I annat fall förlorar beställaren sin rätt att framföra ersättningskrav.

6. Dataskydd

6.1 STUK behandlar behövliga uppgifter, prover och annat material som beställaren levererat för produktion av tjänsten omsorgsfullt och konfidentiellt.  I STUK:s verksamhet iakttas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999).

6.2 STUK har rätt att använda uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten, inklusive personuppgifter, för skötseln av STUK:s lagstadgade myndighetsuppgifter samt rätt att använda dessa uppgifter i STUK:s egen forsknings-, utvecklings- och utredningsverksamhet.

6.3 STUK har rätt att publicera uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten som en del av dess lagstadgade myndighetsuppgifter samt som en del av STUK:s forsknings-, utvecklings- och utredningsverksamhet. Publiceringsrätten gäller inte personuppgifter om beställaren eller andra parter.  

6.4 STUK har rätt att överlåta uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten till andra myndigheter till den del som överlämningen av uppgifter behövs för att sköta myndighetens uppgifter.

6.5 STUK överlämnar inte personuppgifter om beställaren eller andra parter utan beställarens samtycke, om inte annat föranleds av gällande lagstiftning eller internationella skyldigheter som är bindande för Finland.

6.6 STUK har till skillnad från villkor 6.5 rätt att på begäran överlämna uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten, inklusive personuppgifter, i enskilda fall för forsknings- eller statistikföringssyfte.

6.7 STUK har rätt att i enskilda fall på begäran överlämna uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten till den som uppgifterna gäller direkt och personligen.

7. Meningsskiljaktigheter

7.1 Meningsskiljaktigheter som parterna inte kan nå enighet i hänskjuts till Helsingfors tingsrätt för avgörande. Konsumentbeställare har rätt att hänskjuta ärendet till konsumentrådgivningen för behandling samt till konsumenttvistenämnden eller Europeiska kommissionens tvistlösning online för avgörande.

7.2 Vid avgörande av tvistemål tillämpas lagstiftning som gällde i Finland då beställningen gjordes.

Dessa villkor träder i kraft 1.1.2017 och gäller tills vidare.