Vad är strålning Vad är strålning
Vad är strålning

Det finns alltid radioaktiva ämnen i människan

Det finns alltid radioaktiva ämnen i människan

De radioaktiva ämnena kommer in i kroppen med föda, dricksvatten eller via inandningsluften. Det finns alltid naturliga radioaktiva ämnen i kroppen. Dessutom får människan i sig cesium-137 från olyckan i Tjernobyl via maten.

Naturliga radioaktiva ämnen som finns i kroppen är bland andra kalium-40. I naturligt kalium finns alltid en andel av den radioaktiva isotopen kalium-40. I en vuxen människa finns det oftast 3000 - 6000 becquerel (Bq) kalium-40. In i kroppen tar sig även naturligt uran och torium som förekommer i vår berggrund samt dessas sönderfallsprodukter. Den mest kända och den viktigaste sönderfallsprodukten för den finländska strålningsexponeringen är radon som tillhör urans sönderfallskedja. De radioaktiva ämnena kommer in i människan via födan, dricksvattnet eller via inandningsluften.

Långvarigt cesium-137 (halveringstid 30 år) och strontium-90 (28 år) som härstammar från nedfallet efter perioden med kärnvapenprov har tagit sig in i människan via födan. Till följd av olyckan i Tjernobyl får människan ännu i sig cesium-137 via födan. I nedfallet fanns även cesium-134 som på grund av sin korta halveringstid (2 år) nästan helt försvunnit. Radioaktivt jod-131 upptogs i små mängder via inandning och med mjölken genast efter olyckan. De mängder radioaktiva ämnen som tar sig ut i omgivningen kring normalt fungerande kärnkraftverk är så små, att de saknar betydelse för människan.

Diagrammet beskriver mängder cesium-137 i kroppen i jämförelsegrupper som representerar huvudstadsregionens befolkning, Norra Lapplands renskötare samt Mellersta Finland där man använder mycket naturprodukter. Observationsperioden sträcker sig från 1960-talet till 2010-talet. Kärnvapenprov som utfördes i atmosfären orsakade ett nedfall som visar sig tydligt i mängden cesium-137 i Norra Lapplands renskötare på 1960-talet.

​​​​​​​Aktiviteten av cesium-137 i de grupper som representerar befolkningen i huvudstadsregionen och renskötarna i Norra Lappland samt i den grupp vars kost till stor del består av naturprodukter i PäijänneTavastland. Cesiumet före år 1986 kom från kärnvapenprov som utfördes i atmosfären. Orsaken till att cesium-aktiviteten är högre bland renskötarna än bland den övriga befolkningen är att cesium-137 i näringskedjan lav–ren koncentreras i renköttet och att renskötarnas kost till stor del består av renkött.

Strålsäkerhetscentralen har i huvudstadsregionen en jämförelsegrupp, som man har följt sedan 1960-talet. Mätningarna av jämförelsegruppen i huvudstadsregionen har gjorts med stationärt installerad apparatur i STUKs laboratorium i Helsingfors. Mätningarna av Norra Lapplands renskötare och av de som äter mycket naturprodukter i Päijänne-Tavastland är gjorda med apparatur som installerats i en bil. Mätningarna av renskötare har gjort i samarbete med Helsingfors universitetets Radiokemiska laboratoriet. Bilden ovan visar hur effekterna av kärnvapenproverna gjorda i atmosfären skiljer sig från effekterna av Tjernobylolyckan.

Nedfallet som orsakats av kärnvapenproverna och som föll under en lång tid fördelades jämnt i Finland, men ändå är skillnaden mellan cesiummängderna för Helsingforsgruppen och renskötargruppen i Enare stor. Skillnaden berodde på skillnaderna i födan. I den karga naturen i Lappland är särskilt näringskedjan lav-ren-människa en kraftig anrikare av cesium. Nedfallet från Tjernobyl fördelade sig å andra sidan mycket ojämnt. Nedfallet var litet i Lappland, precis som det var i den folkrika huvudstadsregionen. I Päijänne-Tavastland var nedfallet rikligare och personer som äter mycket naturprodukter i den trakten har en större strålningsexponering än människor i övriga Finland. Den stråldos som Tjernobyl-olyckan orsakar för hela Finlands del är ändå en mycket liten del av den årliga totala dosen.

Kontakt

Kontakt