UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium
UV-strålning, sol och solarium

Användning av UV-C-strålning för desinficering

UV-strålningen delas enligt våglängd och fotonenergi upp i tre delar: UV-A-, UV-B- och UV-C-strålning. UV-C-strålningen har den kortaste våglängden och största fotonenergin. UV-C-strålning förekommer inte i naturen eftersom atmosfären filtrerar helt bort UV-C-strålningen från solens strålning.

UV-C-strålning används för att rengöra luft, vatten och ytor på sjukhus och inom industrin. UV-C-strålningen är farlig för människor och bränner huden och skadar ögonen lätt.

UV-C-strålning lämpar sig väl för att desinficera luft och vatten. UV-C-strålning är inte lika lämpligt för att desinficera ytor. UV-C-strålningen penetrerar inte djupt och därför tränger sig inte bra igenom material. Minsta lilla smutslager eller skugga kan hindra UV-C-strålningen från att nå det desinficerade objektet. UV-C-strålning lämpar sig dåligt för rengöring av porösa ytor. För att desinficera ytor måste man använda stora stråldoser. Vid desinficering av ytor kompletterar UV-C-strålningen andra desinficeringsmetoder.

UV-C-strålning är farlig för människor, djur och växter

UV-C-strålning bränner huden och skadar ögonen. Skadorna kan uppstå snabbt, på några sekunder med effektiva lampor. Det finns gränsvärden för UV-C-strålningens exponering både för befolkningen-och arbetstagare. Dessa värden får inte överskridas vid UV-C-desinficering. Den UV-C-dos som behövs för desinficeringen skadar både hud och ögon och överskrider exponeringens gränsvärden klart. UV-C-lamporna får inte riktas mot människor och man får inte vistas i utrymmen som UV-C-desinficeras utan att skydda huden och ögonen.

UV-C-strålningen är skadlig även för djur och växter så inte heller de får utsättas för UV-C-strålning.

UV-C-strålningen producerar ozon. Ozon är en giftig gas som orsakar symtom i andningsvägarna och irritation i ögonen. Mängden av ozon beror på typen av UV-C-lampa. Vid användningen av UV-C-desinficering ska man sörja för tillräcklig ventilation i utrymmet. Ozon har en karakteristisk stickande doft, ”luktar el”. Om man kan känna doften av ozon finns det antagligen för mycket av ämnet i utrymmet.

UV-C-strålningen föråldrar material. Den gör plaster, gummi och andra material gula och sköra. Vid användningen av UV-C-desinficering ska man kontrollera att materialen tål användningen av UV-C-strålning.

En bild på UV-C-lampans markeringar. Lampan har ett varningsmärke som varnar för UV-C-strålning och ett märke som varnar för att tittapå lampan.

Tilläggsuppgifter

Exponeringens gränsvärden

Standarder för anordningar

Mer omfattande rapporter

Om ozon i inomhusluften

Ta kontakt: