Radon Radon
Radon

Enkät om effektiviteten i radonsaneringsmetoder

Enkät om effektiviteten i radonsaneringsmetoder

Målet med enkäten var att samla in detaljerad information om radonsaneringar som utförts under 2000-talet. Resultaten används bland annat vid utvecklingen av radonsaneringsguiden och utbildningsmaterial. Den föregående enkäten om radonsaneringsmetoder utfördes 2000–2002. Resultaten från enkäten rapporteras i guiden Radonsanering av bostäder (STUK-A237).

Enkätens målpopulation valdes ur Strålsäkerhetscentralens databas för radonmätning. Till målpopulationen valdes sådana bostäder i vilka radonmätning har utförts både före och efter radonsanering. Populationen begränsades så att den första radonmätningen har utförts efter 1.6.2000. Antalet sådana bostäder var sammanlagt 2743, varav en del föll bort i samband med adresskontroll. Enkätformuläret sändes till 1885 personer. Antalet svar var 544 (29 procent).

Radonhaltens medelvärde före saneringen var 750 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) och efter saneringen 260 Bq/m3. I materialet för den föregående enkäten var radonhaltens medelvärde före saneringen 1150 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) och efter saneringen 350 Bq/m3.

Idag saneras allt fler bostäder med lägre radonhalt, vilket delvis beror på att radonrörverk blivit vanligare. I nya hus, där ett radonrörverk har anlagts, är det lätt att utföra saneringen. I dessa hus vill man även ofta att radonhalten efter saneringen ska understiga referensvärdet för nya hus, 200 Bq/m3.

I genomsnitt kunde man sänka radonhalten med 55 procent. De effektivaste enskilda metoderna var att aktivera radonrörverket med en högtrycksfläkt samt radonsug och radonbrunn. Med hjälp av dessa kunde man sänka radonhalten med i genomsnitt över 70 procent. Enbart genom tätning av konstruktioner eller förbättring av bostadens ventilation kunde man sällan sänka radonhalten med mer än 50 procent. Genom tätning av konstruktionerna kunde man sänka radonhalten med i genomsnitt 33 procent och genom att förbättra ventilationen kunde halten sänkas med 30 procent.

Genom ytterligare tätning eller förbättring av ventilationen tillsammans med en radonsug har man kunnat uppnå sänkningar på i genomsnitt 70–80 procent. Genom att förena tätning av konstruktioner och förbättring av ventilation har man kunnat sänka radonhalten med i genomsnitt 35 procent.