Radon Radon
Radon

Föreskrifter och anvisningar vid nybygge

Föreskrifter och anvisningar vid nybygge

Enligt del 2 i Finlands byggbestämmelsesamling, Byggnaders inomhusklimat och ventilation samt social- och hälsovårdsministeriets beslut ska nya byggnader planeras och byggas så att radonhalten i inomhusluften understiger 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3).

Enligt Del B3, Geokonstruktioner, i Finlands byggbestämmelsesamling som trädde i kraft år 2004 ska man iaktta byggplatsens radonrisker vid planerandet och byggandet. Enligt instruktionen kan en radonteknisk planering endast utelämnas om de lokala radonundersökningarna klart visar att radonhalten i bostäderna regelbundet underskrider maximivärdet. Om radonet inte beaktas vid planeringen, bör man bifoga skriftliga motiveringar om detta till planeringsdokumenten.

I flera kommuners byggförordningar finns det krav på radonsäkert bygge i hela kommunen. Med dessa beslut har man klargjort situationen och fått kraven att motsvara småhusens rådande radonsituation samt gällande bestämmelser om inomhusluftens radonhalt.

Man har publicerat anvisning RT 81-11099, LVI 37-10513, KH 27-00510 Bekämpning av radon (på finska, uppdaterad 2012), som handlar om radonsäkert grundande. Anvisningen innehåller grundläggande information om att bygga en radonsäker grund. Kortet ersatte Miljöministeriets guide från 1994 (Guide 2/1993, Radonbekämpning i små- och radhus), vars instruktioner justerats utifrån forskningsprojekt och erfarenheter på början av 2000-talet.

Det lönar sig för byggherren att kräva radonsäker planering och utförande av planeraren och byggaren enligt RT-anvisningskortet.  De radontekniska lösningarna ska synas i dokumenten som gäller bygglov och utgöra ett villkor för bygglovet. Av småhusleverantörer lönar det sig att kräva en lösning enligt RT-anvisningskortet i grundens modellritningar.

Kontakt

Kontakt