Radon Radon
Radon

Radon i nybygge

Radon i nybygge

Radonbekämpning i nybygge är billigare och lättare än att utföra reparationer på huset i efterhand för att sänka halten. Radonsäkert byggande är motiverat i hela landet. Målet är att nå en så låg radonhalt som möjligt.

Det vanligaste grundläggningssättet för småhus är sockel och en separat golvplatta på mark som gjuts innanför den. Vid det traditionella byggnadssättet blir det en springa mellan plattan och sockeln, där radon kommer in i bostaden. Porösa lättgrusblock som grundmurmaterial kan förvärra situationen ytterligare. Samma problem blir det om lättgrusblock används i stället för gjutbetong i väggkonstruktioner med direkt markkontakt i källar- och terrasshus. En krypgrund är däremot en radonsäker lösning, ifall fogarna och genomgångarna i husgrunden är tätade så att radon inte kommer in i huset och krypgrunden får tillräcklig ventilation. Den i finländska småhus relativt sällsynta kantförstärkta grundplattan är också en radonsäker lösning. 

Välfungerande ventilation minskar radonhalten i bostaden. Det bästa alternativet med tanke på radon är ett system med mekanisk till- och frånluftsventilation. Trots att ventilation är justerad på balansen, temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften förursakar undertrycket på golvnivå. Detta undertryck tvingar den radonhaltiga luften i jorden att strömma in inomhus. Nyckelfrågan vid radonbekämpning är att förhindra eller minska radonhaltiga luftströmmar från jorden.

Läckagevägar för radonhaltig luft i grunden för en separat platta på mark. Luft som innehåller mycket radon kommer in i byggnaden genom genomdragningar, hål och springor i grunden.

Läckagevägar för radonhaltig luft i grunden för en separat platta på mark. Bild: Symboli.fi

Radonbekämpning i nybygge är billigare och lättare än att utföra radonreparationer. Dessutom kan man inte utifrån en sådan utredning garantera att inomhusluftens radonhalt skulle förbli låg oberoende av byggnadssätt. Överskridningar av det eftersträvade värdet för nybygge, 200 Bq/m3, är så vanliga att radonsäkert bygge som huvudregel är motiverat i hela landet.

Förutom att sänka radonhalten kan man även i övrigt förbättra inomhusluftens kvalitet genom radonsäkert bygge. En radonsäker lösning förhindrar att unkna lukter från jordgrunden och eventuella andra skadliga gaser tränger in i bostaden.