Radon i Finland per kommun

Kartor baserar sig på radonmätningar av inomhusluft i småhuslägenheter. Mätningarna har utförts med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar.

Medelvärdet av radonhalten per kommun

Medelvärdet av radonhalten per kommun.

 

Radonhalten över 200 becquerel per kubikmeter

 

 

Strålsäkerhetscentralen 27.7.2017. Grundkarta: Lantmäteriverket.
 

Dela denna sida

Kontakt

Inga sökresultat