Maximivärden och föreskrifter om radon i bostäder

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut 944/92 borde radonhalten i inomhusluften inte överskrida 400 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Nya bostäder ska planeras och byggas så att radonhalten inte överskrider värdet 200 Bq/m3.

Med radonhalt avses årsmedeltalet för radonhalten, vilket har uppmätts, eller ett på grundval av mätning fastställt medeltal av radonhalten under en ett år lång oavbruten period. Enligt anvisningen om boendehälsa, utgiven av social- och hälsovårdsministeriet, överstiger radonhalten årsmedelvärdet på 200 Bq/m3, när den halt som uppmäts på vintern 1.11–30.4 överstiger 240 Bq/m3. På motsvarande sätt kan man uppskatta att årsmedelvärdet överstiger 400 Bq/m3, när den halt som uppmäts på vintern överstiger 480 Bq/m3. För att noggrant kunna fastställa radonhaltens årsmedelvärde ska man utföra en mätning som pågår ett år.

Om gränsvärdet på 200 becquerel per kubikmeter för nya bostäder överstigs, kan invånaren kräva att radonhalten sänks genom en garantireparation. Därför ska man så fort som möjligt inom garantitiden mäta radonhalten efter att ha flyttat i en ny bostad innan garantitiden löper ut.

Föreskrifter och anvisningar för radonsäkra nybyggen

  • Miljöministeriets förordning om geokonstruktioner, 465/2014
  • Miljöministeriets förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader, 1009/2017
  • Finlands Byggbestämmelsesamling, Konstruktioners hållfasthet och stabilitet, Projektering av geokonstruktioner (Miljöministeriet 2018)
  • Bygginfo Ab. Radonin torjunta (på finska). RT-anvisningskort RT 81-11099, LVI 37-10513, KH 27-00510
Dela denna sida