Radon Radon
Radon

Radon och hälsa

Radon och hälsa

En hög radonhalt är en risk för hälsan.

Cirka hälften av stråldosen som en vanlig finländare får orsakas av radon i inomhusluften. Långvarigt boende i bostäder med hög radonhalt ökar avsevärt risken för lungcancer. I Finland insjuknar årligen ca 300 personer i lungcancer på grund av radonexponering. Risken som radon orsakar är mycket större för rökare än för icke-rökare. Även om också andra hälsoolägenheter har föreslagits, är den nuvarande uppfattningen att radon inte orsakar andra hälsorisker än lungcancer.

Cirkeldiagram av finländarnas genomsnittliga stråldos som är 3,2 millisievert per år. Ungefär hälften av stråldosen orsakas av radon i inomhusluften.

Radon i bostäder

Uranet i marken producerar radon, som kan tränga in i bostäder via springor i byggnadens bottenbjälklag. Beroende på mängden och storleken på springorna, trycket i byggnaden samt jordmånen kan radonhalten variera mycket i olika bostäder. Radonhalterna kan variera avsevärt också inom samma postnummerområde, så även om det hos din granne har uppmätts låga radonhalter, kan halten i din lägenhet vara betydligt högre. Ju högra undertryck bostaden har, desto mer kan radonhaltig luft tränga in i bostaden från marken. Mineralbaserade byggmaterial, som betong och lättbetong, samt radonhaltigt borrbrunnsvatten kan öka radonhalten i inomhusluften.

Faktorer som påverkar radonhalten i inomhusluften är jorden under och kring byggnaden, utfyllnaden, berggrunden, hushållsvatten, byggnadsmaterial och ventilationen.

Radon i skolor och daghem

Säkra radonhalter måste ombesörjas också i offentliga byggnader. STUK övervakar radonexponeringen för anställda på arbetsplatser. Den lokala hälsovårdsmyndigheten övervakar radonfrågorna för barn i daghem, skolor och andra offentliga vistelselokaler. STUK har genomfört radonövervakningsprojekt också i daghem och skolor. Du kan läsa mer om radonutredningen i inomhusluften på Strålsäkerhetscentralens sidor.