Radon och hälsa

Radon och hälsa

En hög radonhalt är en risk för hälsan

Cirka hälften av stråldosen som en vanlig finländare får orsakas av radon i inomhusluften. Långvarigt boende i bostäder med hög radonhalt ökar avsevärt risken för lungcancer. I Finland insjuknar årligen ca 300 personer i lungcancer på grund av radonexponering. Risken som radon orsakar är mycket större för rökare än för icke-rökare. Även om också andra hälsoolägenheter har föreslagits, är den nuvarande uppfattningen att radon inte orsakar andra hälsorisker än lungcancer.

Radon i bostäder

Uranet i marken producerar radon, som kan tränga in i bostäder via springor i byggnadens bottenbjälklag. Beroende på mängden och storleken på springorna, trycket i byggnaden samt jordmånen kan radonhalten variera mycket i olika bostäder. Radonhalterna kan variera avsevärt också inom samma postnummerområde, så även om det hos din granne har uppmätts låga radonhalter, kan halten i din lägenhet vara betydligt högre. Ju högra undertryck bostaden har, desto mer kan radonhaltig luft tränga in i bostaden från marken. Mineralbaserade byggmaterial, som betong och lättbetong, samt radonhaltigt borrbrunnsvatten kan öka radonhalten i inomhusluften.

Radon i skolor och daghem

Säkra radonhalter måste ombesörjas också i offentliga byggnader. STUK övervakar radonexponeringen för anställda på arbetsplatser. Den lokala hälsovårdsmyndigheten övervakar radonfrågorna för barn i daghem, skolor och andra offentliga vistelselokaler. STUK har genomfört radonövervakningsprojekt också i daghem och skolor. Du kan läsa mer om radonutredningen i inomhusluften på Strålsäkerhetscentralens sidor.

Gå till daghemmens radonövervakningsprojekt