Radon Radon
Radon

Snabbmätning av radonhalten

Snabbmätning av radonhalten

Snabbmätning av radonhalten är en bra hjälp i samband med radonsaneringen, eftersom mätningen kan användas för att redan på några dagar bedöma om radonsaneringen lyckades. Det förekommer dock naturligt variation i bostädernas radonhalter. Därför ersätter snabbmätningen inte en två månader lång burkmätning för att reda ut radonhaltens exponeringsnivå i bostaden. 

Om radonmätningar av bostäderna bestäms i social- och hälsovårdsministeriets beslut 944/1992. Enligt beslutet bestäms radonhalten med en mätningsmetod godkänd av Strålsäkerhetscentralen. Definieringen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader. Radonmätningarna på arbetsplatserna ska utföras med mätmetoder godkända av STUK och apparaten ska vara korrekt kalibrerad.

Radonhalten varierar något från dag till dag och vecka till vecka bland annat beroende på vädrets inverkan. Variationen är byggnadsspecifik. I en del hus varierar radonhalten endast lite, men i andra hus kan radonhalten variera till exempel mellan 100 och 1 000 becquerel per kubikmeter. Ju längre mätning desto mindre påverkar den stokastiska variationen resultatet. Därför bör radonmätningen ta minst två månader.

Idag finns det elektroniska radonmätare på marknaden som visar medelvärdet för radonhalten för en dag eller en vecka. Kortvariga mätningar kan användas som hjälp i samband med radonsaneringens mer närmare undersökningar och i valet av saneringsåtgärder samt för att bedöma saneringens inverkningar. Då mätresultatet analyseras är det viktigt att komma ihåg att väderförhållandet och byggnadens ventilationstekniska verksamhet kan påverka resultatet i hög grad.

Utgående från de kortvariga mätningarna kan man bedöma om det behövs fler saneringsåtgärder innan en längre kontrollmätning av radonhalten, mätningen bör ta minst två månader. Med flera kontinuerliga mätare kan man väl definiera medelvärdet för radonhalten för till exempel 48 timmar, men medelvärdet för 48 timmar kan i en del fall märkbart skilja sig från det långvariga medelvärdet. Därför ska radonsaneringens resultat alltid granskas med en mätning på minst två månader.

Linjediagrammet beskriver radonhaltens större dygnsvariationer i en bostad i Finland.

Uppmätt radonhalt i en finländsk bostad. Radonhalten varierar betydligt från dag till dag, och därför ger en snabbmätning av radonhalten inte en tillförlitlig bild på radonhaltens långvariga medelvärde.

Kontaktuppgifter Radontiimi

Ta kontakt: