Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Ur STUKs synvinkel

Valvonnan kuulumisia - ingressi ja alkusanat - SV

STUK övervakar upstarten av den tredje enheten i Olkiluoto kärnkraftverk. Industrins Kraft började ladda bränsle i anläggningens reaktor i mars 2021 och fick den 16 december tillstånd från STUK att starta kärnreaktorn.

Dessa skrifter beskriver uppstarten av ett nytt kärnkraftverk ur tillsynsmyndighetens synvinkel.

Valvonnan kuulumisia - kirjoitus 1 - Valvonta polttoaineen latauksesta kriittisyyden alkuun - SV

STUKs övervakning av OL3 under det första kritiska skedet och lågeffektstesterna

STUK beviljade den 16 december 2021 tillstånd för det kritiska skedet och lågeffektstester för OL3, och konstaterade driftsberedskap i Olkiluoto den 18 december 2021. Därefter vidtogs åtgärder för det första kritiska skedet, det vill säga för förberedelse av driftsättning av reaktorn. Anläggningen kan anses ha satts i drift den 21 december 2021, då reaktorkärnan gjordes kritisk för första gången.

STUK följde driftsättningen på plats i Olkiluoto. Driftsättningen av OL3 sker genom att man späder ut borhalten i vattnet i reaktorn och styr styrstavarna. Driftspersonalen från Industrins Kraft utförde de planerade åtgärderna kontrollerat och säkert. Industrins Krafts ansvar för situationen och anläggningen lyftes fram och var tydligt. Anläggningsleverantören (ett konsortium bestående av AREVA GmbH, AREVA NP SAS och Siemens AG) deltar i verksamheten under driftsättningen, men Industrins Kraft ansvarar för kärn- och strålningssäkerheten. Endast reaktoroperatörer som godkänts av STUK och licenserats av Industrins Kraft får styra anläggningen från dess kontrollrum.

Efter att anläggningen satts i drift utförde Industrins Kraft och anläggningsleverantören lågeffektstester.  Genom lågeffektstesterna säkerställde man att reaktorkärnan beter sig som förväntat och uppfyller antagandena i säkerhetsanalyserna. Lågeffektstester gjordes med styrstavarna i flera olika positioner, och man mätte storheter som anknyter till reaktorfysiken (mätning av den kritiska borhalten, mätning av den isotermiska temperaturkoefficienten och mätning av styrstavarnas reaktivitetseffekt).

STUK granskade planerna och anvisningarna för lågeffektstesterna samt följde dem i Olkiluoto. STUK gick också igenom resultaten av de tester som gjorts. Testerna genomfördes framgångsrikt, reaktorn betedde sig ganska exakt i enlighet med förhandsberäkningarna och de på förhand definierade säkerhetskriterierna uppfylldes.

De genomförda driftsättningstesterna har visat att anläggningen fungerar som planerat och att det är säkert att öka anläggningens effekt till den nivå som krävs för nästa driftsättningsfas.
Industrins Kraft lämnade 3.1.2022 in en tillståndsansökan till STUK om höjning av reaktorns effekt till över fem procent av den fulla värmeeffekten på 4 300 MW. STUK godkände ansökan med sitt beslut STUK 1/G44401/2022, 4.1.2022.

Den kärntekniska driftsättningen av OL3 fortsätter härnäst genom att effekten stegvis höjs från fem till 30 procent. Under denna tid säkerställer man att anläggningen fungerar planenligt med olika effekter, och man testar också hur anläggningen beter sig vid driftstörningar. I detta skede synkroniseras även anläggningens kraftgenerator med det nationella nätet för första gången och elproduktionen inleds. Testerna utförs enligt tidigare utarbetade planer och riktlinjer som STUK har granskat. STUK övervakar de viktigaste testerna på plats och kontrollerar resultaten från testerna. Tillstånd beviljat av STUK behövs nästa gång när man når en effekt på över 30 procent och därefter när man når en effekt på över 60 procent.

Efter anläggningens kärntekniska driftsättningsfas inleds regelbunden elproduktion och kommersiellt bruk. Enligt den tidsplan som offentliggjorts av Industrins Kraft kommer fasen att inledas i juni 2022.
 

 

STUKs OL3-övervakning från bränsleladdning till början av första kriticitet

Laddning av bränsle i OL3 började i slutet av mars 2021. STUK följde med när laddningen påbörjades och fortskred i Olkiluoto. Laddningen genomfördes framgångsrikt och sedan genomgick OL3 prekriticitetstester, dvs. heta tester där primärkretsen värmdes och trycksattes till driftförhållandena med hjälp av huvudcirkulationspumparna. Under de heta testerna provades anläggningens system och funktion i sin helhet i den utsträckning som de inte har kunnat testas utan bränsle i reaktorn eller som förutsatte omtestning efter utförda ändringar.

STUK granskade testplanerna och anvisningarna och övervakade de viktigaste testerna i Olkiluoto. Dessutom granskades resultaten av testerna. Under provdriften bedömdes också tillståndshavarens och anläggningsleverantörens verksamhet, särskilt när det gäller maturiteten av anläggningsförvaltningen.

Driftsättningstesterna visar att systemen och anläggningen fungerar som planerat, och det är normalt under driftsättningsskedet att det fortfarande kan finnas behov av ändringar. Behovet av ändringar vid driftsättningen av OL3 orsakade förseningar i driftsättningen, men tack vare Industrin Krafts och anläggningsleverantörens goda arbete åtgärdades dessa på rätt sätt: problemen löstes, nödvändiga ändringar och korrigeringar gjordes och funktionaliteten verifierades genom omtestning. STUK följde framskridandet av provdriften, problemlösningen och granskade de viktigaste ändringsarbetsplanerna samt utförde nödvändiga inspektioner på de reparerade och modifierade anläggningarna. Behovet av ändringar och tidsfördröjningar orsakade av turbinblockeringen under de heta testerna gjorde det möjligt att tidigarelägga sådana ändringar som ursprungligen hade planerats för senare skeden. Exempelvis förbättrades konstruktionen av de mekaniska styrventilerna för tryckhållarens säkerhetsventiler genom att ventilernas delar ersattes med nya delar vars material och konstruktion hade modifierats för att undvika spänningskorrosion.

De driftsättningstester som utförts före första kriticiteten, inklusive omtester efter modifieringar, har visat att anläggningen nu fungerar som planerat. Under de heta testerna visades också att de dämpare som lagts till i tryckhållarens anslutningsledning har minskat vibrationerna i ledningen tillräckligt.

Driftsättningen är också en möjlighet att lära sig för alla som deltar. Industrins Kraft undersökte de avvikande drifthändelser som inträffade under provdriften och vidtog omedelbara åtgärder utifrån dem, liksom utifrån de viktigaste händelserna i händelseutredningen. Händelserna medförde ingen kärn- eller strålsäkerhetsfara. För att få en säkrare och bättre drift av anläggningen var det viktigt att Industrins Kraft systematiskt granskade händelserna och gjorde nödvändiga ändringar i anläggningen och driftsättet. De korrigerande åtgärderna omfattade exempelvis ändringar av säkerhetsfunktionernas startgränser i anläggningens automationssystem.

Industrins Kraft lämnade in en ansökan om kriticitetstillstånd till STUK den 8 december, som STUK godkände genom beslut 16.12. Beslutet och den bifogade promemorian beskriver mer i detalj tiden mellan bränsleladdning och första kriticitet, händelser och kontrollåtgärder samt uppfyllandet av villkoren för kriticitetstillståndet. STUK kommer fortfarande att bedöma uppstartsberedskapen på plats före OL3:s första kriticitet och i samband med det kontrolleras det att de öppna frågor som presenteras i ovanstående beslut har åtgärdats.

Därefter fortsätter den kärntekniska driftsättningsfasen av OL3 med den första kriticiteten, dvs. anläggningens reaktor startas, följt av anläggningstester med låg effekt. Med testerna med låg effekt säkerställs att reaktorhärden fungerar som antaget och att anläggningen och dess system fungerar planenligt även då reaktorn är i effektdrift. Efter testerna med låg effekt ökas anläggningens effekt stegvis. Med effekttesterna säkerställer man att anläggningen fungerar planenligt med olika effekter och testar man även hur anläggningen beter sig vid driftstörningar. Testerna utförs enligt tidigare utarbetade planer och riktlinjer som STUK har granskat. STUK övervakar de viktigaste testerna på plats och kontrollerar resultaten från testerna. Under effekttesterna krävs tillstånd från STUK för effektnivåerna 5 %, 30 % och 60 %.

Efter anläggningens kärntekniska driftsättningsfas inleds regelbunden elproduktion och kommersiellt bruk. Enligt den tidsplan som offentliggjorts av Industrins Kraft kommer fasen att inledas i juni 2022.