Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Säkerhetskulturen utvecklas vid byggplatsen för Olkiluoto 3

Säkerhetskulturen utvecklas vid byggplatsen för Olkiluoto 3

22.1.2009

Strålsäkerhetscentralen har gjort en bedömning över de åtgärder som Industrins Kraft Ab (TVO) framlagt gällande vidareutvecklingen av säkerhetskulturen vid byggplatsen för Olkiluoto kärnanläggning. Utvecklingsåtgärderna har rätt riktning, men STUK ger ännu några tillägg till dem. Meningen med åtgärderna är att förebygga uppkomsten av tekniska problem vid byggplatsen.

I början av augusti 2008 gjorde STUK en specialgranskning vid byggplatsen av Olkiluoto 3. På basis av granskningen förutsatte STUK att TVO följer med och vidareutvecklar säkerhetskulturen vid byggplatsen. TVO har under hösten skapat en kanal för rapporteringen av kvalitets- och säkerhetsiakttagelser som täcker hela byggplatsen. TVO har också ökat informationen och skolningen gällande säkerhetskulturen. Till exempel då nya arbetare kommer till byggplatsen betonas varje individs rätt och skyldighet att rapportera om säkerhets- och kvalitetsbrister ifall de upptäcker sådana. Därtill inleder TVO en systematisk och återkommande bedömning av säkerhetskulturen, där förfrågningar och intervjuer på byggplatsen ingår.

”TVO har valt rätt riktning för utvecklingen av säkerhetskulturen vid byggplatsen för Olkiluotos enhet 3. I vårt svar till TVO framhäver vi ännu behovet av att försäkra sig om att man på byggplatsen förhåller sig positivt till det att säkerhets- och kvalitetsproblem lyfts fram. Det är särskilt viktigt att man svarar sakenligt till den som presenterar problemet, och att problemet åtgärdas om det är verkligt. Det bör vara klart för arbetarna att det vanliga förbudet att tala om arbetsgivarens angelägenheter utanför byggplatsen inte sätter begränsningar på rapporteringen av säkerhets- och kvalitetsbrister på byggplatsen”, förklarar överinspektör Nina Koivula på STUK.

Rapporteringen av säkerhetsiakttagelser kan också försvåras av vardagliga brister i språkkunskapen på en mångkulturell byggplats.

”God kommunikation förebygger uppkomsten av tekniska problem. Därför anser vi det viktigt att försäkra oss om att arbetsledaren och arbetarna alltid kan kommunicera sinsemellan på ett gemensamt språk eller till exempel med hjälp av tolk”, förklarar Nina Koivula.

Specialgranskningen som gjordes i augusti riktade sig både mot säkerhetskulturen och mot kraftsvetsningar som gjorts på byggplatsen, vilka är viktiga för säkerheten. I dessa svetsningar fanns inga brister. STUK har ännu under hösten övervakat att de som gör också mindre viktiga, så kallade montagesvetsningar, har med sig instruktionerna vid arbetspunkten.

”Det är i enlighet med god säkerhetskultur att alla svetsningar görs väl. Vi förutsätter ännu att TVO visar att montagesvetsarna vid behov får tekniskt stöd under varje arbetsskift”, konstaterar byråchef Pekka Välikangas.

I samband med sin övriga övervakning av byggplatsen följer STUK med åtgärderna som TVO vidtar för att utveckla och bedöma säkerhetskulturen.

Tilläggsinformation:
Överinspektör Nina Koivula, tfn (09) 759 88 723
Byråchef Pekka Välikangas, tfn (09) 759 88 706
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

STUK:s beslut gällande utvecklingen av säkerhetskulturen vid byggplatsen för Olkiluoto 3 22.1.2009 (på finska)
Anmodan om tilläggsutredning över åtgärderna för utvecklingen av säkerhetskulturen vid byggplatsen för Olkiluoto 3 28.10.2008 (på finska)
STUK:s svar på de detaljerade frågorna Greenpeace ställde den 28.10.2008 angående svetsningsarbetet på byggplatsen (på finska)