Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Inga säkerhetsrelaterade hinder för kärnkraftsanläggningens byggnadstillstånd

Inga säkerhetsrelaterade hinder för kärnkraftsanläggningens byggnadstillstånd

24.1.2005

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har gett handels- och industriministeriet ett utlåtande och en säkerhetsbedömning angående ansökan om byggnadstillstånd för en ny kärnkraftsanläggning. STUK är av den uppfattningen att det inte föreligger säkerhetsrelaterade hinder för att bevilja byggnadstillstånd för den kärnkraftsanläggning som Industrins Kraft Ab (TVO) planerar i Olkiluoto i Euraåminne.

Industrins Kraft har ansökt om byggnadstillstånd för en kärnkraftverksenhet som bygger på den fransk-tyska tryckvattenreaktorn EPR (European Pressurised Water Reactor, den europeiska tryckvattenreaktorn). Anläggningens nettoeleffekt är ca 1600 megawatt. Effekten är något större än hos de hittills största kärnkraftverksenheterna.

Resultatet av STUKs säkerhetsbedömning är att den nya kärnkraftsanläggningen kan byggas på ett sådant sätt att användningen av anläggningen inte orsakar strålningsskador som äventyrar personalens eller befolkningens hälsa, inte heller skador på miljö eller egendom.

STUK framför dock en del krav med tanke på fortsättningen. Eftersom en detaljerad planering av anläggningen fortsätter under byggandet måste en fortsättning av STUKs inspektioner och övervakning säkerställas. Tillräcklig tid skall reserveras för STUKs övervakning medan byggandet pågår. Planerna för anläggningens avfallshantering måste göras mera detaljerade.

STUK påpekar också att TVO bör kunna säkerställa en tillräcklig sakkunskap hos sin personal. Likaså konstaterar STUK att det finska samhället bör förbinda sig att upprätthålla samhälleliga funktioner som är viktiga för säkerheten. Till dem hör också en tillräcklig utbildning i området.

Förbättringar jämfört med nuvarande anläggningar

Förebilder för den nya kärnkraftsanläggningen har varit den tyska tryckvattensreaktorn Konvoi och den franska tryckvattensreaktorn N4. STUK konstaterar i sitt utlåtande att säkerheten i anläggningskonceptet EPR förbättrats jämfört med dess förebilder. 

Separeringen av säkerhetssystemens delsystem har genomförts bättre än i nuvarande anläggningar. Med detta avses att det alltid finns flera parallella delsystem och att de är förlagda i anläggningen på ett sådant sätt att t.ex. en eldsvåda inte kan förstöra dem alla. De säkerhetssystem som ersätter varandra bygger på olika tekniker så att de inte skall kunna skadas av samma orsak. I säkerhetssystemens automation används t.ex. såväl programmerbar som trådbunden teknik.

I planeringen av reaktorinneslutningen har förberedelser vidtagits för möjligheten av en allvarlig reaktorolycka. Stora utsläpp av radioaktiva ämnen skall kunna förhindras även om reaktorn skulle skadas eller rentav smälta. I planeringen av reaktorinneslutningen har förberedelser också vidtagits för att ett stort flygplan kraschar.

Tillsynen sysselsätter STUK

STUK inledde bedömningen av anläggningen redan i slutet av 1990-talet då TVO började utreda byggandet av den nya anläggningen. I februari 2001 gav STUK inför statsrådets principbeslut en preliminär säkerhetsbedömning där de preliminära planerna för anläggningen bedömdes och de stora säkerhetsfrågorna lyftes fram. Statsrådet fattade ett principbeslut 17.1.2002 och riksdagen godkände beslutet 24.5.2002. Sedermera har flera förbättringar i anläggningen planerats för att den skall uppfylla finska säkerhetskrav.

STUK har använt nästan 30 årsverken för granskning 2004. Som stöd för det egna granskningsarbetet har STUK beställt oberoende analyser av finska och utländska expertorganisationer.

Närmare information:
Byråchef Juhani Hyvärinen, tel. (09) 759 88 334
Byråchef Petteri Tiippana, tel. (09) 759 88 654
Överinspektör Ronnie Olander, tel. (09) 759 88 668
Informatör Risto Isaksson, tel. (09) 759 88 208

Utlåtandet finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats.