Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

I kärnkraftverksprojektet Olkiluoto 3 har underleverantörerna inte fått tillräcklig styrning

I kärnkraftverksprojektet Olkiluoto 3 har underleverantörerna inte fått tillräcklig styrning

12.7.2006

I mars tillsatte Strålsäkerhetscentralen (STUK) en utredningsgrupp för att utvärdera hur säkerhetskraven uppfylls i byggandet av Olkiluoto 3 -kärnkraftverksenheten. I rapporten som utkommer i dag konstaterar gruppen, att de största problemen inte har att göra med kärnsäkerhet, utan med kontroll av projektet i synnerhet för byggandets del. För att genomföra projektet har leverantören valt underleverantörer, som inte har tidigare erfarenhet av att bygga kärnkraftverk. Dessa underleverantörers arbete har inte styrts och övervakats så att det skulle ha förlöpt problemfritt. Gruppen ger rekommendationer både till beställaren och till leverantören av kärnkraftverket. Även i STUKs verksamhet finns rum för förbättring.

Den 7 mars 2006 tillsatte STUK en utredningsgrupp efter att det konstaterats att de organisationer som är med om att bygga kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 (OL3-enheten) inte i alla avseenden fungerar motsvarande STUKs förväntningar vad gäller verksamhet i enlighet med god säkerhetskultur. De upptäckta problemen  har försvårat främjandet av projektet och medfört ökad press på tidtabellen för de kommande stadierna.

Gruppen hade till uppgift att göra en utvärdering av verksamheten hos beställaren (TVO) och leverantören (CFS - konsortiet FANP-Siemens), och framföra rekommendationer om förbättring av deras verksamhet. Gruppen utredde också hur STUKs sätt att övervaka projektet borde utvecklas.

I sin rapport betonar utredningsgruppen att man borde fungera i enlighet med god säkerhetskultur. Det viktiga är hur man förhåller sig till säkerheten och hur det syns i det praktiska arbetet.

”Målsättningen är ett möjligast väl planerat, genomfört och dokumenterat arbete; en likgiltig inställning till problem eller kvalitet får inte accepteras”, konstaterar utredningsgruppens ledare, Strålsäkerhetscentralens utredningschef Seija Suksi.

Planeringen har tagit längre tid än beräknat

Den tid och arbetsmängd som behövs för den detaljerade planeringen av OL3-enheten underskattades klart, när avtalet om generaltidtabellen ingicks. Det har varit svårt att kontrollera genomförandet av projektet och att hålla tidtabellen. Planerna har blivit färdiga för långsamt i förhållande till hur snabbt byggnadsfirmor och tillverkarna av anordningar kunde ha agerat, om planerna hade varit tillgängliga i tid.

Ett ytterligare problem orsakades av att leverantören i början av projektet inte var tillräckligt bekant med det finländska sättet att fungera. Enligt de finländska kraven kontrolleras planeringen av de viktigaste systemen, byggnadsdelarna och anordningarna både av TVO och av STUK. Innan man börjar bygga eller tillverka dessa, bör planerna vara godkända av alla parter.

Säkerhetskulturen bör främjas

Utredningen visade ändå, att de organisationer som deltar i OL3-projektet ännu inte har en klar gemensam uppfattning om hur kraftigt man i byggnadsskedet borde främja medvetenhet om säkerheten. För projektet borde skapas en stark säkerhetskultur, som även skulle omfatta underleverantörerna.

Problemen med byggandet och tillverkningen av anordningarna anknyter till styrningen av projektet. Förmedlingen av kraven på kvalitet och kvalitetskontroll från FANP till underleverantörerna har ibland varit bristfällig. De väsentliga kvalitetskraven och de extra kostnader som dessa eventuellt kan medföra omnämndes inte klart vid offertförfrågningsskedet. Underleverantörerna, som levererar med snäva kostnadsramar och med förseningar i tidtabellen, är inte villiga att i efterhand försöka uppfylla extra krav som inte ingår i avtalet.

I utredningen framkom dock inga hänvisningar till att den krävda kvalitetsnivån skulle ha satts på spel. Kvalitetsmålen har på grundval av genomförda test och kontroller uppnåtts, om än i vissa fall först efter korrigeringar. Svårigheter under byggnadsskedet har alltså inte påverkat det färdiga kärnkraftverkets säkerhet.

Övervakningen har till största delen gått enligt planerna

Övervakningen av tillverkning av anordningar och byggandet verkar till största delen ha gått enligt planerna; den utförs av kompetenta personer både inom TVOs och inom leverantörens organisation. Avvikelser dokumenteras omsorgsfullt och korrigeringen av dem uppföljs, så i detta avseende fullföljs kvalitetskontrollens självständiga och oberoende roll.

Å andra sidan tycks kvalitetskontrollorganisationen inte ha tillräckligt med befogenheter, verkställande kraft och mod att omedelbart ingripa i upptäckta kvalitetsavvikelser och kräva reparation av dem.

Ett problem är underleverantörernas oerfarenhet och brist på styrning

Det finns ett stort antal underleverantörer och en del av dem har ingen tidigare erfarenhet av byggandet av kärnkraftverk. Vid val av underleverantörer har man i slutskedet i allmänhet främst betonat offertens pris, efter att den som ger offerten uppfyllt de bestämda kriterierna.

Vid TVOs kontroller av underleverantörer har man lyft fram avvikelser, som förebådar problem vid tillverkningen. FANP har inte kunnat rätta till alla avvikelser innan tillverkningen har inletts. I synnerhet har det varit problem med övervakningen av underleverantörernas kunnande och  styrningen av deras verksamhet.

Som ett exempel utredningsgruppen utvärderade tillverkningen av bottenplattan. Det som försvårat betongleverantörens arbete var bl.a. att man vid anbudsförfrågningen inte framlade de speciella kvalitetskraven som finns i samband med byggande av kärnkraftverk. Vid planeringen av betongens sammansättning i bottenplattan, tillverkningen av betongen och kvalitetskontrollen var det problem både med informationsflödet och med oklarhet om ansvarsfördelningen mellan de många underleverantörerna. På byggplatsen fanns det ingen ledare, som entydigt skulle ha svarat för tillverkningen av bottenplattan och som skulle ha haft befogenheter att ge bindande direktiv för alla parter. Det hade upptäckts problem i några mindre gjutningar som gjorts tidigare på byggplatsen, men det ledde inte till åtgärder som skulle ha säkerställt ett problemfritt genomförande av den stora gjutningen. Under tillverkningen av betongen ändrade man på den godkända sammansättningen. Avvikelserna i samband med betongens sammansättning och gjutningen behandlades inte öppet och utan fördröjning.

Gruppen utvärderade också tillverkningen av stålfodringen i reaktorinneslutningen. Stålfodringens uppgift är att göra inneslutningen tät och på så sätt hindra att radioaktiva ämnen läcker ut i omgivningen även om reaktorn skulle skadas. Det blev på en underleverantörs ansvar att välja tillverkaren av stålfodringen och övervaka tillverkningen av den. Denna tillverkare har inte tidigare levererat utrustning till kärnkraftverk. Kraven på kvaliteten och på övervakningen av tillverkningen var någonting nytt och överraskande för tillverkaren. 

Arbetsgruppens rekommendationer till beställaren, leverantören och den övervakande myndigheten

FANP

FANP borde se till att all planeringsdokumentation, som de levererar till TVO, från första början har en sådan omfattning och en så hög kvalitet, att inga betydande kompletteringar och korrigeringar behövs.

I anbudsförfrågningar och leveransavtal borde man klart framlägga uppgifterna om kraven på kvalitetskontroll som är typiska för byggandet av kärnkraftverk och överstiger den gängse standarden inom branschen.

På byggplatsen borde man för varje arbetshelhet utse en ansvarig ledare, som har obestridliga befogenheter att ge direktiv om arbetet. Underleverantörerna borde styras effektivare för att säkerställa att de utför sina uppgifter enligt FANPs förväntningar och producerar tillräckligt god kvalitet. FANPs ledning borde göra det klart för sina anställda, att de är skyldiga att utan fördröjning underrätta ledningen om upptäckta kvalitetsproblem.

TVO

TVOs ledning borde klart underrätta hela OL3-projektets personal om att det i sista hand är TVO som har ansvaret för det planerade kärnkraftverkets säkerhet och att detta ansvar inte kan överföras till leverantören med leveransavtalet, trots nyckelfärdig leverans.

TVO borde regelbundet underrätta ledningen av både CFS-konsortiet och dess underleverantörer som arbetar på byggplatsen om OL3-projektets säkerhets- och kvalitetsmålsättningar och hur man i praktiken ska fungera i samband med dessa. Dessutom borde det säkerställas att såväl TVOs egen som också konsortiets byggplatspersonal har omfattat dessa målsättningar och visar detta i sitt arbete.

TVO borde se till att TVOs projektpersonal följer ovillkorligen de allmänna principerna som gäller för ett kärnkraftverks säkerhet i den praktiska verksamheten. Det är speciellt viktigt att prioriteringen av säkerheten konsekvent syns i alla projektledningens beslut och åtgärder.

STUK

STUKs inspektörers observationer bör samlas systematiskt och de borde analyseras för att identifiera återkommande observationer. Uppmärksamhet borde i synnerhet fästas vid observationer, som berör brister och problem i organisationernas verksamhet.

STUKs ledning borde göra det klart för sina inspektörer, vilka av de i IAEAs säkerhetsstandarder framförda kraven på kvalitetssystem och säkerhetskultur man bör fästa speciell uppmärksamhet vid då man utvärderar verksamheten hos de organisationer som deltar i byggandet av kärnkraftverket eller tillverkningen av anordningarna samt vad STUK förväntar sig för att kraven ska uppfyllas.

Ytterligare information:

Strålsäkerhetscentralens utredningschef Seija Suksi, tel. (09) 759 88 347
Generaldirektör Jukka Laaksonen, tel. (09) 759 88 200
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tel. (09) 759 88 210

Utredningsgruppens finskspråkiga rapport i sin helhet på finska (pdf, 616 kB)