Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar
Nya kärntekniska anläggningar

Olkiluoto 3

Finlands nyaste kärnkraftverksenhet är Industrins Kraft Abp:s Olkiluoto 3 i Olkiluoto, Euraåminne. Anläggningen har levererats till Industrins Kraft av ett konsortium bestående av AREVA GmbH, AREVA NP SAS och Siemens AG.

Uppstarten av Olkiluoto 3 pågår och enligt det tidtabell som Industrins Kraft meddelat 29.4.2022 kommer kommersiell bruket inleds i september 2022.

Kärnkraftsverksenheten Olkiluoto 3 utifrån.

Driften av anläggningen anses ha inledats med att kärnbränslet laddades in i reaktorn. TVO började laddningen efter att ha fått tillstånd från STUK i mars 2021.

Efter laddningen genomfördes förkritisk provning vid anläggningen för att testa funktioner och egenskaper som inte kan testas utan att bränslet har laddats men som inte förutsätter att reaktor är kritisk.

STUK beviljade Industrins Kraft tillstånd för kriticitets- och lågeffekttest den 16 december 2021. Efter att ha gjorts kritisk kommer anläggningen att drivas med låg effekt och kärnteknisk provdrift startas med lågeffekttester.

Med proven med låg effekt säkerställs att reaktorhärden fungerar som antaget och att anläggningen och dess system fungerar planenligt även då reaktorn är i effektiv drift. Efter proven med låg effekt ökas anläggningens effekt stegvis.

Med effekttesterna som följer lågeffekttester säkerställer man att anläggningen fungerar planenligt med olika effekter och i mån av möjlighet testar man även hur anläggningen beter sig vid driftstörningar. Efter anläggningens kärntekniska provdrift inleds anläggningens regelbundna elproduktion och kommersiella bruk.

Strålsäkerhetscentralen övervakar

Strålsäkerhetscentralens (STUK) uppgifter inom kärnsäkerhetstillsyn och delaktighet i tillståndsprocesserna presenteras närmare på STUKs webbplats om kärnsäkerhetstillsynen. Tillståndsmodellen har fyra steg (principbeslut, byggnadstillstånd, drifttillstånd och avveckling). Dessutom krävs ett tillstånd av STUK innan kärnbränslet laddas i reaktorn, innan den första kriticiteten. Industrins Kraft behöver även tillstånd utfärdade av STUK för att utföra kritikalitets- och lågeffekttester samt vid effekttester vid effektnivåer på 5 %, 30 % och 50 %.

Tillståndsmodellen har fyra steg: principbeslut, byggnadstillstånd, drifttillstånd och avveckling.

STUKs uppgift inom kärnsäkerhetstillsynen är att med tillståndsstegen och kontinuerlig övervakning säkerställa att det finns tillräckligt höga krav på användning av kärnenergi och att kärnenergin används i enlighet med dessa krav.

OL3-projektets olika steg

Industrins Kraft Abp inledde i slutet av 1990-talet utredningar för att bygga en ny anläggning i kärnkraftverksområdet på Olkiluoto i Euraåminne och ansökte om statsrådets principbeslut i november 2000. I februari 2001 gav STUK en preliminär säkerhetsbedömning för statsrådets principbeslut, i vilken den bedömde de preliminära planerna för anläggningen och lyfte fram de viktigaste säkerhetsfrågorna. År 2002 gav statsrådet ett positivt principbeslut, som bekräftades av riksdagen.

I början av 2004 ansökte Industrins Kraft om byggnadstillstånd hos Finlands regering. Tillståndet beviljades i februari 2005. I juni samma år började man bygga den tredje kraftverksenheten på Olkiluoto på öns västra ända invid enheterna OL1 och OL2.

I början av 2016 ansökte TVO om driftstillstånd hos Finlands regering. Tillståndet beviljades i februari 2019. Kärnkraftverkets drift börjar med att man inleder laddningen av kärnbränslet. För att kunna inleda laddningen krävs ett laddningstillstånd som beviljades av STUK i mars 2021. Laddningen inleder den kärntekniska ibruktagningen under vilken anläggningens verksamhet testas i sin helhet till de delar testerna inte kunnat utföras innan bränsleladdningen och kriticiteten. Efter den kärntekniska ibruktagningen inleds anläggningens kommersiella bruk.

Teollisuuden Voima Oy (Industrins Kraft) har byggt kärnkraftverket Olkiluoto 3 på halvön Olkiluoto i Euraåminne. Strålsäkerhetscentralens åtgärder under byggnationen av Olkiluoto 3 kan delas in i sex steg som till stor del överlappar varandra och pågår samtidigt. Bedömning av säkerheten, övervakning och provdrift ingår i tidsplanen för bygget enligt följande: Steg 1: Preliminär säkerhetsbedömning, längd cirka två år, genomförs år 2000–2002. Steg 2: Övervakning av planeringsarbetet, längd cirka 11 år, genomförs år 2003-2014. Steg 3: Övervakning av tillverkningen, längd cirka 14 år, genomförs år 2004-2018. Steg 4: Säkerhetsbedömning av byggnadsarbetet, längd cirka 14 år, genomförs år 2005-2019. Steg 5: Övervakning av montering och installation, längd cirka 12 år, genomförs år 2007-2019. Steg 6: Provdrift, längd cirka 10 år, genomförs år 2012-2022. Åtgärdernas placering på en tidslinje: STUK:s övervakning av Olkiluoto fortsätter under kraftverkets hela livscykel inklusive nedläggning och slutförvaring.