Moblitelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer
Mobiltelefoner och basstationer

Mobiltelefonnätets funktion och basstationer

Tillägsuppgift om mobiltelefonnätets funktion och basstationer

GSM (Global System for Mobile Communication) är tills vidare det mest heltäckande systemet i Finland.

GSM kallas även andra generationens system, dvs. 2G. Första generationens system, 1G, var NMT (Nordic Mobile Telephone) som redan tagits ur bruk. I 3G-systemet, eller UMTS-systemet, är dataöverföringen snabbare än i GSM-systemet. 3G-systemet lämpar sig därför för multimedia och dataapplikationer, men används även för förmedling av traditionella samtal och textmeddelanden. LTE-systemet (Long Term Evolution), dvs. 4G-systemet möjliggör ännu snabbare dataöverföring än med 3G. 4G-nätet används tills vidare enbart för dataöverföring. 3G- och 4G-telefonerna har bättre effektreglering än GSM-telefonerna.

Mobiltelefonnätets funktion

Mobiltelefonnätet består av basstationer och ett fast nät. Ett samtal eller data överförs som radiosignal från en mobiltelefon till närmaste basstation och därifrån vidare till det fasta nätet, antingen direkt eller via en mikrovågslänk.

Mobiltelefonnätet har indelats i celler, dvs. områden från vilka en anslutning upprättas till basstationer som har täckning i området i fråga. Cellens storlek och form är beroende av sändarens frekvensområde, effekt, strålningsdiagrammet från basstationernas antenner och terrängen. I glesbygdsområden är cellerna större och basstationernas sändare har högre effekt än i tätorterna, eftersom ett mer omfattande täckningsområde behövs. I tätorterna kan det å sin sida finnas flera basstationer i ett område, eftersom en station endast kan behandla en begränsad mängd samtal och data åt gången. På samma sändningsplats kan flera operatörer ha antenner. Nätet med basstationer omfattar i praktiken hela Finland, vilket innebär att det finns åtminstone en basstation inom ett par kilometers radie från nästan vilken position som helst.

Olika typer av basstationer

De så kallade makrocellstationerna som tjänar ett stort område i städer och tätorter har ofta placerats på hustaken. I glesbygden används i högre grad basstationsmaster. Makrocellstationerna är smala, höga paneler med en strålkägla i form av en vågrät solfjäder riktad mot horisonten. Om området på samma nivå framför antennen är fritt tillgängligt, måste antennen utrustas med varningsskyltar som anger säkerhetsavståndet för allmänhet och anställda. Antennerna bör emellertid installeras på ett sådant sätt att det inte går att vistas i deras omedelbara närhet. Antenner på hustaken förorsakar ingen betydande exponering för invånarna, eftersom antennen avger väldigt begränsad strålning bakåt och nedåt.

Basstationantenner på taket av en byggnad.Makrocellstation

Mikrocellstationerna är riktade snett nedåt från taket eller husväggen. De sköter kommunikationen inom några hundra meters radie. Exponeringsgränserna för allmänheten kan överskridas vid ett avstånd på ett tiotal centimeter framför antennen. Basstationernas antenner ska installeras så att de inte kan vidröras från vädringsfönster eller balkonger. Även mikrocellstationernas antenner avger i praktiken strålning endast framåt och i väldigt liten omfattning i andra riktningar, vilket innebär att husets invånare inte utsätts för någon betydande exponering.

Pikocellstationerna består ofta av små element fästa på väggen under takkanten. De ger bättre hörbarhet i lokala områden med radioskugga eller på platser där mobiltelefontrafiken är omfattande. Pikocellstationerna kan exempelvis sköta mobiltelefontrafiken på en innergård eller i en möteslokal. Sändningseffekterna är låga och exponeringen som pikocellstationerna förorsakar överskrider inte ens på nära håll gränsvärdena för allmänhetens exponering.

Egenskaper för olika typer av basstationer

Typ av basstation Makrocell Mikrocell Pikocell
Räckvidd Flera kilometer 100 – 1000 m Mindre än 100 m
Sändningseffekt Som mest några hundra watt Några watt Mindre än 1 W
Användningsområde Tätort, landsbygd, stad Stad Tät stadsbebyggelse, byggnaders inomhuslokaler
Antennens placering På tak, i master På tak, på väggar På innertak, på väggar
Avstånd vid vilket exponeringen kan överskrida gränsvärdena Cirka 10 m (framför antennen) Mindre än 30 cm (framför antennen) Inte ens på nära håll

Har du frågor?

Ta kontakt: