Lasrar Lasrar
Lasrar

Laserapparaternas säkerhetsklasser

Laserapparaternas säkerhetsklasser

Laserapparater delas in i säkerhetsklasser, så att apparaten anses farligare ju större ordningsnumret för klassen är: 1, 1M, 1C, 2, 2M, 3R, 3B och 4. Apparater som ingår i klass 1 och 1M är i praktiken ofarliga, medan laserapparater som ingår i klass 4 kan orsaka allvarliga ögon- eller hudskador.

Laservarningsskylt.

Klass 1

Laserapparater som tillhör klass 1 har låg effekt och de fungerar på UV-strålningens, det synliga ljusets och infrarödstrålningens våglängder. Strålning som sänds av laser i klass 1 innebär ingen risk och skyddsåtgärder krävs inte vid normala användningssituationer ens med långa exponeringstider. Den högsta tillåtna strålningseffekten för en kontinuerlig laser i klass 1 i våglängdsområdet 500–700 nm är 0,39 milliwatt. Leksaker är vanliga laserapparater i klass 1.

I klass 1 ingår också apparater i vilka laserstrålen går inne i apparaten utan att komma ut, till exempel laserskrivare och CD- och DVD-spelare. Dessa så kallade inkapslade apparater kan innehålla en laser som tillhör en högre säkerhetsklass, och därför ska det finnas en anmärkning i deras bruksanvisningar om att skyddshöljet, helt eller delvis, inte får öppnas. Drifts- och underhållsåtgärder på inkapslade apparater av detta slag kan kräva särskilda skyddsåtgärder. Därför är det inte tillåtet att utföra underhåll och reparation av sådana apparater på egen hand, utan apparaten ska lämnas in på en underhållsverkstad där en fackman öppnar höljet.

Klass 1M

Laserapparater som tillhör klass 1M fungerar på UV-strålningens, det synliga ljusets och infrarödstrålningens våglängder. Den högsta tillåtna strålningseffekten för en kontinuerlig laser i klass 1M är 500 milliwatt (0,5 W). Den totala effekten eller pulsenergin av en laser som tillhör klass 1M överskrider i allmänhet det som är tillåtet för en laser i klass 1, men laserstrålen är inte smal, utan utspridd, vilket innebär att laserstrålen sprids kraftigt eller har spridits optiskt. Detta innebär att endast en liten del av hela laserstrålen kan träffa ögat. I detta fall överskrids inte exponeringsgränserna för oskyddat öga eller oskyddad hud. Bokstaven M i klassbeteckningen kommer från det engelska ordet ”magnification” (förstoring, förstoringskapacitet), som hänvisar till att en risk för strålning ändå föreligger om strålen betraktas genom ett optiskt redskap, till exempel med kikare, teleskop eller förstoringsglas. Information om eventuella farliga optiska redskap kan ges i en varningstext på apparaten eller i den bruks- och säkerhetsanvisning som apparatens tillverkare utarbetar. I vissa trådlösa dataöverföringssystem används laserstrålar som tillhör klass 1M.

Klass 1C

Apparater i klass 1C kan orsaka hudskador eftersom deras strålning kan överskrida maximivärdena för exponering av huden. Apparaterna är konstruerade så att de är ofarliga för ögonen. Bokstaven C hänvisar till det engelska ordet ”contact” (beröring, kontakt). Apparaterna kan användas till exempel för kosmetisk behandling av hud, varvid det uppstår hudkontakt. Apparater i klass 1C kan innehålla en högeffektiv laser som tillhör klass 3C eller 4.

Klass 2

Laserapparater som tillhör klass 2 har låg effekt och fungerar på våglängden för synligt ljus, 400–700 nm. Den högsta tillåtna strålningseffekten för en kontinuerlig laser i klass 2 är 1 milliwatt. Reflexen som sluter ögat har en reaktionstid på cirka 0,25 sekunder, vilket anses skydda ögat för skador. Strålningen kan orsaka en skada endast om strålen riktas rakt mot ögat och personen medvetet tittar länge på strålen. Streckkodsläsare och laserpekare som är godkända i Finland tillhör klass 2.

Klass 2M

Laserapparater som tillhör klass 2M fungerar på våglängden för synligt ljus, i likhet med apparater i klass 2. Den högsta tillåtna strålningseffekten för en kontinuerlig laser i klass 2M är densamma som för klass 1 M, dvs. 500 milliwatt. Den totala effekten eller pulsenergin av en laser som tillhör klass 2M överskrider i allmänhet det som är tillåtet för en laser i klass 2, men laserstrålen är inte smal, utan utspridd i likhet med laserapparater i klass 1M. En laser i klass 2M kan således orsaka en skada i ögat endast om personen medvetet betraktar strålen en längre tid eller genom att ett optiskt redskap som koncentrerar strålningen. I likhet med klass 1M kan information om eventuella farliga optiska redskap ges i en varningstext på apparaten eller i den bruks- och säkerhetsanvisning som apparatens tillverkare utarbetar. Till exempel vid byggnadsarbeten används nivellerings- eller linjelaserapparater som tillhör klass 2M.

Klass 3R

Klass 3R omfattar laserapparater vilkas strålning kan överskrida emissionsgränserna för strålningen i klass 1 (osynlig strålning) och i klass 2 (synligt ljus) femdubbelt. Den högsta tillåtna strålningseffekten för laserapparater i klass 3R som fungerar i våglängdsområdet för synligt ljus är således 5 mW. Även om maximivärdena för exponering av oskyddade ögon överskrids, innehåller de en sådan säkerhetsmarginal att laserapparater i klass 3R inte orsakar skador i praktiken. En stråle som direkt träffar ett öga eller återspeglas från en slät yta kan emellertid i princip orsaka en permanent skada i ögat. Vissa laserapparater som används för mätningar vid byggnadsarbete tillhör klass 3R.

Klass 3B

Klass 3B omfattar laserapparater vilkas strålning överskrider emissionsgränserna för klass 3R. Den högsta tillåtna strålningseffekten för en kontinuerlig laser i klass 3B är 500 mW. Den direkta strålen eller en stråle som reflekteras från en spegel från en laser i klass 3B är alltid farlig för ögonen. Laser i klass 3B kan orsaka mindre hudskador. Laserapparater i klass 3B används ofta bland annat för undersökningar.

Varningsskylt. På skylten texten FARA – LASERSTRÅLNING, Titta inte in i strålen, Kategori 3B laser.

Klass 4

Klass 4 omfattar laserapparater vilkas strålning överskrider de övriga klassernas emissionsgränser. Det finns ingen övre gräns för styrkan av laserapparater i klass 4. Strålen från en laser i klass 4 är så stark att den kan skapa ett brännsår i huden på ett ögonblick. Ett öga kan få skador till och med av en spridd reflektion av strålen. En laserstråle med hög effekt kan sätta ett träd eller ett tyg i brand. Till exempel vid laserkirurgi, beskärning av metall och publikföreställningar används ofta laserutrustningar i klass 4.

Har du frågor?

Ta kontakt: