Lasrar Lasrar
Lasrar

Import av lasrar

Import av lasrar

Apparater på EU-marknaden ska uppfylla de säkerhetskrav som ställs på dem. Vid köp av apparater inom EU ställs inga krav på den enskilda konsumenten, men vid beställning av apparater utanför EU ansvarar importören för att apparaten uppfyller EU:s säkerhetskrav. Detta gäller även import som genomförs av privatpersoner.

För batteri- och ackumulatordrivna laserapparater som inte omfattas av lågspänningsdirektivet gäller de inhemska krav som fastställs i statsrådets förordning om laseranordningar och besiktning av dem 291/2008. För andra lasrar än de i säkerhetsklass 1 ska en typbesiktning göras innan lasern får säljas, överlåtas till någon annan eller tas i bruk. Besiktningen utförs av en sakkunniginrättning som är ackrediterad för uppgiften eller av någon annan sakkunniginrättning som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt. Alternativt kan typbesiktningen utföras av ett besiktningsorgan eller certifieringsorgan som tredje man och som verkar i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, i Turkiet eller i en EFTA-stat som är part i EES-fördraget. En förutsättning är då att de säkerhetskrav som vid typbesiktningen ställs på anordningen motsvarar finländska krav.

Laserapparater som har sitt ursprung utanför EU övervakas i samarbete mellan Tullen och Strålskyddscentralen. STUK kan förhindra import av en laserapparat på basis av en bedömning av produktens farlighet.

Vid typbesiktningen fastställs laserapparatens säkerhetsklass och granskas att apparaten uppfyller de krav som ställs på den. Dessutom ska nödvändiga anvisningar med tanke på säker användning av laserapparaten ingå i leveransen. Märkningarna samt varnings- och säkerhetsanvisningarna ska vara på finska och svenska.

Har du frågor?

Ta kontakt: