Kärnavfall Kärnavfall
Kärnavfall

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Finland

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Finland

I Finland pågår ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprogram vars mål är att förverkliga slutförvaring av högaktivt kärnavfall. Statsrådet beviljade Posiva Oy tillstånd att bygga en slutförvaringsanläggning den 12 november 2015. Slutförvaringen får inte utgöra en strålningsfara för människor eller miljön.

Tidsplanen för slutförvaring av använt kärnbränsle fastställdes i statsrådets beslut år 1983. Enligt de mål som uppställs i beslutet skulle slutförvaringsplatsen väljas senast vid utgången av år 2000, byggandet av slutförvaringsanläggningen skulle börja i början av 2010-talet och slutförvaringen skulle starta cirka år 2020.

Under 1990-talet genomförde Industrins Kraft Abp och Posiva Oy undersökningar i syfte att välja slutförvaringsplats på sex olika orter i Finland, och år 1999 föreslog Posiva i sin ansökan om principbeslut att slutförvaringsplatsen ska förläggas till Olkiluoto i Euraåminne kommun. I ansökan om principbeslut framlades även det planerade slutförvaringskonceptet (KBS-3), där avsikten är att kapsla in använda kärnbränsleknippen i kopparkapslar och slutförvara dem i utrymmen i berggrunden omgivna av bentonitlera på ett djup av 400–450 meter.

I maj 2001 stadfäste riksdagen principbeslutet om att slutförvaringsanläggningen för använt kärnbränsle ska byggas på Olkiluoto i Euraåminne.

I oktober 2003 justerade handels- och industriministeriet (nuvarande arbets- och näringsministeriet, ANM) den ursprungliga tidsplanen genom sitt beslut så att ansökan om byggnadstillstånd skulle vara klar senast vid utgången av 2012.

Posiva lämnade in en ansökan om byggnadstillstånd för en inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt bränsle till ANM i slutet av 2012. STUK gav sitt utlåtande om ansökan den 11 februari 2015. Statsrådet beviljade tillstånd enligt ANM:s förslag den 12 november 2015.

Inkapslings- och slutförvaringsanläggning

För slutförvaring av använt kärnbränsle behövs en inkapslingsanläggning som ligger ovan jord och en underjordisk slutförvaringsanläggning. Inkapslingsanläggningen ovan jord tar emot använt kärnbränsle, torkar det och förpackar det i slutförvaringskapslar. Före det har det använda kärnbränslet förvarats i mellanlager för använt kärnbränsle (KPA-lager) i vattenbassänger på kärnkraftverkets område i 30–50 år.

Med slutförvaringsanläggning avses en helhet som omfattar utrymmen för slutförvaring av avfallsförpackningar (slutförvaringsutrymme) och tillhörande hjälputrymmen under och ovan jord. Inkapslingsanläggningen (ovan jord) och slutförvaringsanläggningen (under jord) förenas med varandra med hjälp av ett hisschakt och ett transportschakt för kapslar samt en separat körtunnel. Vid hanteringen av kärnavfall används i huvudsak fjärrstyrda anordningar.

Slutförvaringsanläggningen består av en körtunnel till ett djup på 450 meter, tekniska utrymmen på 437 meters djup samt central- och slutförvaringstunnlar som byggs stegvis under den tid anläggningen är i bruk. Posiva har sedan år 2004 byggt en underjordisk forskningslokal, Onkalo, där utrymmena har planerats som en del av slutförvaringsanläggningen.

Slutförvaringssystemet består av en tät järn- och kopparkapsel, en bentonitbuffert omkring kapseln, tunnelfyllnadsmaterial tillverkat av expanderande lera, avstängningskonstruktioner för tunnlar och utrymmen och den omgivande berggrunden.

Kontakt

Kontakt