Uranhalterna i Finlands markgrund och vattendrag

Strålsäkerhetscentralen övervakar radioaktiviteten i miljön i Talvivaara.

Som en följd av ett läckage i gipsfällningsbassängen i Talvivaaragruvan i november 2012 kom en betydande mängd uranhaltigt vatten ut i miljön. Strålsäkerhetscentralen övervakar radioaktiviteten i miljön i Talvivaara. Nya prover tas i vatten och bottensediment såväl i gruvområdet som utanför det. Uranets miljökonsekvenser bedöms närmare utifrån resultaten och vid behov utfärdas rekommendationer om användningen av dricksvatten.

Även Talvivaara följer upp miljöns tillstånd. Mätresultaten återfinns på Talvivaaras webbplats.

Åtgärdsgränsen för uranhalten i dricksvatten är 100 mikrogram per liter. Denna gräns grundar sig på uranets strålningseffekter. Sådant vatten ska inte användas kontinuerligt som matlagnings- och dricksvatten. Övrig användning av vatten behöver inte begränsas på grund av uranhalten. I Finland är uranhalten i ytvatten vanligtvis under ett mikrogram per liter.

Näytteetotot

Total uranmängd i vattnet inom gruvområdet (mikrogram per liter). På bilden visas även vattenläckagets verkningsområde utanför gruvområdet. Hittills har verkningarna i Vuoksens vattendrag synts fram till Kivijärvi. I norr syns verkningarna i Ule älv inte utanför gruvområdet.

Jämförelse av uran i dricksvatten

Totalt uran
µg/l
Totalt uran
Bq/l
 
1 0,03 Halt som i allmänhet förekommer i grundvatten
30 1 Världshälsoorganisationens (WHO:s) rekommendation för hushållsvatten Värdet baserar sig på uranets kemiska giftighet.
100 3 Åtgärdsvärdet grundar sig på uranets strålningseffekter. När vattnet används kontinuerligt som dricks- och matlagningsvatten, är den stråldos som detta medför 0,1 millisievert (mSv) per år.  
3000 100 När vattnet används kontinuerligt som dricks- och matlagningsvatten, är den dos som detta medför lika stor som den genomsnittliga årliga stråldosen för finländare (cirka 3,7 mSv).
10 000 300 Om vattnet används under en månad som dricks- eller matlagningsvatten, är den dos som detta medför samma som dosgränsen som ställts för befolkningen i strålskyddslagen, 1 mSv per år.  


 

Dela denna sida

Kontakt

Inga sökresultat