Terrafamegruvan

Statsrådet beviljade i mars 2012 ett tillstånd för Talvivaara Sotkamo Oy att utvinna uran ur den malm som utvinns ur gruvan i Sotkamo. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde beslutet och återförvisade ärendet till statsrådet för behandling.

Statsrådet beviljade i 1.3.2012 ett i kärnenergilagen avsett tillstånd för Talvivaara Sotkamo Oy att utvinna uran från den malm som utvinns ur gruvan i Sotkamo. Statsrådet ansåg att projektet var förenligt med samhällets helhetsintresse och att det uppfyller kraven beträffande kärn- och strålsäkerhet.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde statsrådets beslut genom sitt beslut nr 3825/2013 och återförvisade ärendet till statsrådet för behandling. För närvarande har inget nytt beslut fattats om ärendet.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har beviljat anläggningen för utvinning av uran ett miljötillstånd genom att ändra miljö- och vattenhushållningstillståndet för gruvan i Talvivaara (tillståndsbeslut 30.4.2014, Nr 36/2014/1, Dnr PSAVI/58/04.08./2011). Likaså har Tukes 18.8.2014 beviljat urananläggningen ett kemikalietillstånd genom ändring av sitt tillståndsbeslut 30114/36/2008 av den 6 juni 2008.  

 Ibruktagandet av anläggningen för utvinning av uran förutsätter förutom statsrådets tillstånd även ett tillstånd för driftstart som beviljas av Strålsäkerhetscentralen.

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Antti Kallio / Överinspektör
    tfn +358975988444