Gruvor

En gruva är en produktionsenhet inom gruvverksamhet där man bryter mineral eller malm. I Finland beviljar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tillstånd för gruvdrift. För gruvdrift behövs dessutom bland annat ett miljötillstånd som beviljas av det regionala miljötillståndsverket (RFV). STUK övervakar strålsäkerheten vid gruvdrift och förberedande arbeten.

Terrafamegruvan

STUK övervakar radioaktiviteten i miljön i Terrafamegruvan (Talvivaara). Nya prover tas i vatten och bottensediment såväl i gruvområdet som utanför det. Mätresultaten finns på de finskspråkiga sidorna.