Gruvor

En gruva är en produktionsenhet inom gruvverksamhet där man bryter gruvmineraler. I Finland beviljar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gruvtillstånd och gruvsäkerhetstillstånd. För gruvdrift behövs dessutom bland annat ett miljötillstånd som beviljas av det regionala miljötillståndsverket (RFV). STUK övervakar strålsäkerheten vid gruvdrift och förberedande arbeten, om exponeringen för naturlig strålning på grund av halterna av naturliga radioaktiva ämnen och gruvdriften förutsätter detta.

Terrafame Oy:s gruva i Talvivaara

STUK övervakar vattenhanteringen vid Terrafame Oy:s gruva i Talvivaara och radioaktiviteten i miljön. Övervakningen gäller huvudsakligen uppföljningen av halten av uran i vattnet i gruvområdet och närmiljön utanför gruvområdet.

Broschyren Uraani kaivostoiminassa (Uran vid gruvdrift)

I STUKs broschyr berättas om förekomsten och prospektering av uran, gruvdrift samt omhändertagande av avfall från gruv- och anrikningsverksamhet.