STUK rekommenderar en förnuftig försiktighet

STUK rekommenderar en förnuftig försiktighet

De rekommenderade gränsvärdena som fastställts genom förordning begränsar i allmänhet inte byggande eller vistelse i närheten av kraftlinjer, utom i öppna områden omkring 400 kilovolt (kV) kraftledningar, där det elektriska fältets styrka överstiger 5kV/m. Det finns dock misstankar om risker kring långvarig exponering för magnetiska fält, så det är klokt att undvika onödig exponering.

Det kommer troligtvis att dröja lång tid innan vi får en visshet om kopplingen mellan leukemi och magnetfält. Detta kan vålla bekymmer för människor, särskilt då det handlar om risker för barn. Dessutom är bostadshus betydande investeringar för människor. Därför rekommenderar STUK att undvika byggande avsett för stadigvarande vistelse inom områden där den magnetiska flödestätheten ständigt överstiger nivån på 0,4 µT.

Det finns även skäl att bygga lokaler avsedda för barns vistelse, som daghem och skolor, tillräckligt långt bort från kraftledningar. I oklara fall kan Strålsäkerhetscentralen ge utlåtanden åt till exempel planläggningsmyndigheter.

I frågor kring kraftledningarnas elsäkerhet, till exempel arbete med personlyftar och skogsarbete under kraftledningar, får man hjälp av det nationella stamnätsbolaget Fingrid Oyj och elbolagen.

Kontakt

Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

  • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988457