Elöverföring och kraftledningar Elöverföring och kraftledningar
Elöverföring och kraftledningar

Det saknas fullständig säkerhet om hälsoeffekterna av magnetiska fält

Det saknas fullständig säkerhet om hälsoeffekterna av magnetiska fält

Även elektriska och magnetiska fält som förekommer under kraftledningar är sällan så starka att de skulle medföra omedelbar fara för människor.

Då de största 400 kV kraftledningarnas ledningar ligger lägre än 10 m kan det elektriska fältets styrka under ledningarna vara högst 10 kV/m. I så starka elektriska fält kan vissa människor känna hudsensationer då det elektriska fältet får hullhåren att darra. Dessutom kan det uppstå överslag om man under en kraftledning tar i ett metallföremål som inte är jordat, t.ex. bilens metallkaross. Överslaget kan vara smärtsamt där det sker, t.ex. i fingertoppen. Darrande hullhår och överslag kan vara obehagliga, men de har inte fastställts vara farliga för hälsan.

Magnetiska fält medför heller inte någon direkt skada även under de största kraftledningarna. Befolkningens exponering för kraftledningars magnetfält är mycket mindre än åtgärdsnivån 200 µT enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1045/2018). Åtgärdsnivån enligt förordningen skyddar mot de direkta effekterna av magnetfältet. Det misstänks att kraftledningarnas magnetiska fält även har skadliga effekter på hälsan vid långvarig exponering. I en del epidemiologiska undersökningar har man under de senaste decennierna upptäckt att barn som bott i närheten av kraftledningar har en något förhöjd risk att drabbas av leukemi jämfört med den övriga befolkningen. I undersökningarna har dock inte påvisats något förhållande mellan orsaker och följder. Det har bedömts att risken ökar något om barn exponeras en längre tid för magnetiska fält med en genomsnittlig flödestäthet på över 0,4 µT.

Barnleukemi är en relativt sällsynt sjukdom och därför är statistisk forskning om sjukdomen krävande. Den verkningsmekanism som förklarar fenomenet är okänd och man har inte genom cellprover eller djurförsök kunnat bekräfta sambandet till exponering för magnetiska fält som upptäckts inom epidemiologisk forskning. Å andra sidan har resultatet upprepats i en del oberoende undersökningar från 1970-talet, och man har inte kunnat visa att observationen är ett fel i statistiken. Utifrån detta har den internationella cancerforskningsorganisationen IARC klassificerat lågfrekventa magnetiska fält som ”eventuellt cancerframkallande”. Bland annat avgaser har klassificerats på samma sätt. Man har inte upptäckt andra hälsoolägenheter bland annat hos vuxna som orsakas av långvarig exponering för magnetiska fält. Enligt undersökningar orsakar inte långvarig exponering för kraftledningars elektriska fält skadliga effekter för hälsan.

När man jämför ett magnetiskt fält på 0,4 µT med de rådande magnetfälten och folkmängden i närheten av kraftledningar i Finland kan man uppskatta att mindre än en procent av barnleukemifallen skulle bero på kraftledningars magnetiska fält, om leukemin är en följd av barnens exponering för magnetfält. Detta skulle betyda cirka två ytterligare fall på tio år.

Moderna pacemakers får sannolikt inte störningar i närheten av kraftledningar. Det lönar sig dock att vara försiktig med pacemakers av äldre modell och fråga anvisningar av den behandlande läkaren.

Har du frågor?

Ta kontakt: