Det saknas fullständig säkerhet om hälsoeffekterna av magnetiska fält

Det saknas fullständig säkerhet om hälsoeffekterna av magnetiska fält

Även elektriska och magnetiska fält som förekommer under kraftledningar är sällan så starka att de skulle medföra omedelbar fara för människor.

Då de största 400 kV kraftledningarnas ledningar ligger lägre än 10 m kan det elektriska fältets styrka under ledningarna vara kring 10 kV/m. I så starka elektriska fält kan vissa människor känna hudsensationer då det elektriska fältet får hullhåren att darra. Dessutom kan det uppstå överslag om man under en kraftledning tar i ett metallföremål som inte är jordat, t.ex. bilens metallkaross. Överslaget kan vara smärtsamt där det sker, t.ex. i fingertoppen. Darrande hullhår och överslag kan vara obehagliga, men de har inte fastställts vara farliga för hälsan.

Magnetiska fält medför heller inte någon direkt skada även under de största kraftledningarna. Gamla modeller av hjärtstimulatorer kan dock störas i närheten av kraftledningar. Det misstänks att kraftledningarnas magnetiska fält även har skadliga effekter på hälsan vid långvarig exponering. I flera epidemiologiska undersökningar har man under de senaste decennierna upptäckt att barn som bott i närheten av kraftledningar har en förhöjd risk att drabbas av leukemi jämfört med den övriga befolkningen. Det har bedömts att risken är två gånger så stor om barn exponeras en längre tid för magnetiska fält med en genomsnittlig flödestäthet på över 0,4 µT.

Barnleukemi är en relativt sällsynt sjukdom och därför är statistisk forskning om sjukdomen krävande. Den verkningsmekanism som förklarar fenomenet är okänd och man har inte genom laboratorieförsök kunnat bekräfta sambandet till exponering för magnetiska fält som upptäckts inom epidemiologisk forskning. Å andra sidan har resultatet upprepats i oberoende undersökningar från 1970-talet, och man har inte kunnat visa att observationen är ett fel i statistiken. Utifrån detta har den internationella cancerforskningsorganisationen IARC klassificerat lågfrekventa magnetiska fält som ”eventuellt cancerframkallande”. Bland annat avgaser är klassificerade på samma sätt. Man har inte upptäckt andra hälsoolägenheter bland annat hos vuxna som orsakas av exponering för magnetiska fält. Enligt undersökningar orsakar inte långvarig exponering för kraftledningars elektriska fält skadliga effekter för hälsan.

När man jämför ett magnetiskt fält på 0,4 µT med de rådande magnetfälten och folkmängden i närheten av kraftledningar i Finland kan man uppskatta att mindre än en procent av barnleukemifallen skulle bero på kraftledningars magnetiska fält. Detta skulle betyda cirka två ytterligare fall på tio år.

Kontakt

Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

  • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988457