Elöverföring och kraftledningar Elöverföring och kraftledningar
Elöverföring och kraftledningar

Beaktande av kraftledningar vid planläggning

Beaktande av kraftledningar vid planläggning

Det lönar sig att ta i beaktande magnetiska fält som orsakas av kraftledningar redan i planläggningsskedet. Åtgärdsnivån om 200 µT för magnetfält enligt förordningen (1045/2018) förhindrar inte byggande i närheten av kraftledningar. Det lönar sig emellertid att vara försiktig, eftersom man inte har fullständig kännedom om skadliga effekter av långvarig exponering för magnetiska fält. Det är förståeligt att denna ovisshet kan väcka oro hos människor.

Vid planläggning i närheten av kraftledningar ska det magnetiska fältet utredas enligt kraftledning. Den magnetiska flödestätheten i närheten av en kraftledning beror på ledningens konstruktion och ström. Till exempel med dubbelledningsstolpar minskar den magnetiska flödestätheten avsevärt snabbare när avståndet växer än med stagade portalstolpar.

Information om magnetfält som orsakas av kraftledningen kan begäras av innehavaren av kraftledningen. STUK kan bistå med utredningen av magnetfält och ger vid behov ett utlåtande om planförslaget.

Har du frågor?

Ta kontakt: