Kraftledningarnas hälsoeffekter och STUKs rekommendationer

STUK rekommenderar att man är försiktig, även om ingen fullständig säkerhet finns om hälsoeffekterna av kraftledningar.

De elektriska och magnetiska fält som förekommer under kraftledningar är aldrig så starka att de skulle medföra omedelbar fara för människor. I flera epidemiologiska undersökningar har man emellertid upptäckt att barn som bott i magnetfält i närheten av och över 0,4 mikrotesla (µT) har en ungefär dubbel risk att drabbas av leukemi jämfört med den övriga befolkningen.

Leukemi är en relativt sällsynt sjukdom och därför är statistisk forskning om sjukdomen krävande. Den fysikaliska mekanism som förklarar fenomenet är okänd och har inte kunnat bevisas genom laboratorieförsök. Å andra sidan har resultatet upprepats i oberoende undersökningar från 1970-talet till 2010-talet, och man har inte kunnat visa att observationen är ett fel i statistiken.

När man jämför gränsen på 0,4 mikrotesla med de rådande magnetfälten och folkmängden i närheten av kraftledningar kan man uppskatta att mindre än en procent av barnleukemifallen skulle bero på kraftledningar. I Finland skulle detta betyda cirka två ytterligare fall på tio år.

Utifrån detta har den internationella cancerforskningsorganisationen IARC klassificerat lågfrekventa magnetiska fält som eventuellt cancerframkallande. Samma klassificering har getts bland annat kaffe och avgaser. Hälsoriskerna verkar begränsas till leukemi hos barn och även då bara i fråga om exponering för magnetiska fält. Inga hälsorisker har observerats vid exponering för elektriska fält.

STUK rekommenderar en förnuftig försiktighet

För att förebygga de skadliga effekter som kraftledningarna medför för befolkningen finns gränsvärden angivna som rekommendationer i social- och hälsovårdsministeriets förordning 294/2002. De rekommenderade gränsvärdena för magnetiska flödestätheter är 100 µT och för elektriska fält 5 kV/m. För en kort exponering är motsvarande gränsvärden 500 µT och 15 kV/m.

De rekommenderade gränsvärdena bygger på Europarådets rekommendation 199/519/EG, som har utarbetats utifrån rekommendationerna från strålningskommissionen för icke joniserande strålning, ICNIRP. Dessa rekommendationer har härletts så att gränsvärdena ger ett tillräckligt skydd mot alla vetenskapligt bevisade skadliga hälsoeffekter. Medicinska anordningar, som pacemakers, har avgränsats utanför rekommendationen. De kan få störningar i mindre fält, så patienten ska fråga den behandlande läkaren om vilka begränsningar anordningen medför.

De rekommenderade gränsvärdena begränsar i allmänhet inte byggande eller vistelse i närheten av kraftlinjer, utom i öppna områden omkring 400 kV kraftledningar, där det elektriska fältets styrka överstiger 5kV/m. Det finns dock misstankar om riskerna kring långvarig exponering för magnetiska fält, så det är klokt att undvika onödig exponering.

Den normala magnetiska flödestätheten i hem är under 0,1 µT och lite högre på kontor. I undersökningar om leukemi hos barn har man vanligtvis inräknat dem som bott i ett fält på minst 0,3–0,4 µT bland dem som blivit exponerade. Exponeringsgränsen är 100 µT, vilket betyder att det mellan gränsvärdena finns ett område där det finns skäl att beakta exponeringen även om det inte finns några förpliktande hinder för byggande eller vistelse.

Det kommer troligtvis att dröja länge innan vi får en visshet om kopplingen mellan leukemi och magnetfält, vilket kan vålla bekymmer för människor, särskilt då det handlar om risker för barn. Dessutom är bostadshus betydande investeringar för människor. Därför rekommenderar STUK att undvika byggande avsett för stadigvarande vistelse inom områden där den magnetiska flödestätheten ständigt överstiger nivån på 0,4 µT. Det finns även skäl att bygga lokaler avsedda för barns vistelse, som daghem och skolor, tillräckligt långt bort från kraftledningar. I oklara fall kan Strålsäkerhetscentralen ge utlåtanden åt till exempel planläggningsmyndigheter.

I frågor kring kraftledningarnas elsäkerhet, till exempel arbete med personlyftar och skogsarbete under kraftledningar, får man hjälp av det nationella stamnätsbolaget Fingrid Oyj och elbolagen.

Dela denna sida

Har du frågor? Har du frågor?

Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

  • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988457