Elektriska och magnetiska fält orsakade av kraftledningar

En kraftledning skapar ett elektriskt fält omkring sig. Storleken på fältet beror på spänningsnivån. Som enhet för elektriska fält används volt per meter (V/m) och i fråga om kraftledningar ofta kilovolt per meter (kV/m). Styrkan i ett elektriskt fält under en 400 kV ledning är högst 10 kV/m och under en 110 kV ledning 2–3 kV/m. De elektriska fälten avtar snabbt då avståndet ökar. Dessutom dämpas det effektivt av växtlighet och olika konstruktioner.

Elströmmen i kraftledningen skapar ett magnetiskt fält omkring sig. Storleken på fältet beror på ledningens belastning, dvs. hur mycket el som de kunder som är beroende av kraftledningen använder just då. Det magnetiska fältets enhet är ampere per meter (A/m), men i allmänhet används storheten magnetisk flödestäthet, vars enhet är tesla (T). I praktiken talar man om miljondels tesla, dvs. mikrotesla (µT).

De största magnetiska flödestätheterna i elöverföringen som gäller befolkningen är under 400 kV kraftledningar, eftersom de har den största maximibelastningen. I tabellen nedan anges magnetiska flödestätheter under olika typer av stolpar. Vid beräkningen har ledningarnas maximibelastning använts, vilket betyder att de magnetiska fälten i praktiken alltid är mindre än de som anges i tabellen.

Typ av ledning Högsta magnetiska flödestäthet under ledningen Avstånd där den magnetiska flödestätheten sannolikt alltid understiger 1 µT Avstånd där den magnetiska flödestätheten sannolikt alltid understiger 0,4 µT
400 kV stagad portalstolpe  22 µT 70 m 100 m
400 kV dubbelledningsstolpe 10 µT  50 m 100 m
220 kV stagad portalstolpe 8 µT 40 m 50 m
110 kV stagad portalstolpe 12 µT 25 m 40 m
110 kV dubbelledningsstolpe 7 µT 25 m 40 m


De elektriska och magnetiska fälten kring kraftledningar kallas lågfrekventa, eftersom de har samma frekvens som den växelström som går i ledningarna (50 Hz). Med lågfrekventa fält avses i allmänhet fält med en frekvens under 100 kHz, och av dessa kallas fält med en frekvens under 300 Hz mycket lågfrekventa.

För att förebygga de skadliga effekter som kraftledningarna medför för befolkningen finns gränsvärden angivna som rekommendationer i social- och hälsovårdsministeriets förordning 294/2002. De rekommenderade gränsvärdena för magnetiska flödestätheter är 100 µT och för elektriska fält 5 kV/m. För en kort exponering är motsvarande gränsvärden 500 µT och 15 kV/m.

Allmänt taget understiger de elektriska och magnetiska fälten i finländska hem och på de flesta arbetsplatserna klart de rekommenderade värdena för befolkningen. Elektriska och magnetiska fält i hemmen och på arbetsplatserna orsakas inte enbart av kraftledningar, utan även av elektriska apparater och ledningar. Enligt mätningar är medelvärdet för magnetfält som förekommer i bostäder lite under 0,1 µT och på arbetsplatser lite över 0,1 µT, vilket är en tusendel av det rekommenderade gränsvärdet för befolkningen vid längre exponering.

Dela denna sida

Har du frågor? Har du frågor?

Ta kontakt:

Kontakt

Kontakt

  • Lauri Puranen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988457