Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Under 2001–2017 genomfördes cirka 23 000 mätningar med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar på arbetsplatser i Finland. I siffran ingår sådana mätningar för vilka det åtminstone finns mätresultat och geografisk information på kommun- eller adressnivå. Radonmätningar av inomhusluften på arbetsplatser utförs förutom av Strålsäkerhetscentralen även av andra aktörer.

Radonhalterna i inomhusluften kan variera mycket även inom samma postnummerområde. De högsta halterna mäts på genomsläppliga grusåsar och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten. Det är obligatoriskt att mäta radonhalten på arbetsplatser:

  1. I alla arbetslokaler som ligger under markytan och där arbete utförs permanent.
     
  2. I kommuner där minst tio procent av årsmedeltalen för radonhalter som mäts i småhus är högre än gränsvärdet 300 Bq/m³. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över dessa kommuner.
  3. På arbetsplatser som ligger på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft i hela landet.
     
  4. Vattenverk som hanterar grundvatten.

På arbetsplatser får radonhalten vid regelbundet arbete inte vara högre än 300 Bq/m³ (Strålskyddsförordning 27 §).

 

Radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i din kommun eller ditt postnummerområde

I sökresultaten ingår de postnummerområden (.xls) eller kommuner (.xls) (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

 

Läs också om radonhalterna i ditt bostadsområde

Kontakt

Inga sökresultat