Radon på arbetsplatser

Huvudsyftet för radonövervakning är att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar cancer. Genom övervakning bidrar man till att eventuellt nödvändiga åtgärder på arbetsplatser dimensioneras korrekt och genomförs tillräckligt snabbt. 

I 19 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning fastställs referensvärden för radonhalten på arbetsplatser och yrkesmässig exponering för radon. På arbetsplatser får radonhalten i regelbundet arbete inte överstiga värdet 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m³).

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar att strålsäkerhetslagen och de förordningar och föreskrifter givna på basis av dem efterföljs (strålsäkerhetslagen 14 §).

Arbetsplatser där radonhalten ska utredas

Varje arbetsgivare är skyldig att utreda radonhalten i arbetslokalerna, om det finns skäl att misstänka att referensvärdet kan överskridas. Arbetsplatsens radonhalt ska mätas åtminstone:

 1. I alla arbetslokaler som ligger delvis eller helt under markytan.
 2. I områden där över 10 procent av radonhalter som mätts tidigare överskrider värdet 300 Bq/m³. STUK för en förteckning över dessa områden.
 3. På arbetsplatser som ligger på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft i hela landet.

I en anläggning som levererar hushållsvatten eller en livsmedelslokal där det vatten som används inte enbart härstammar från en ytvattenförekomst och där vattnet kommer i kontakt med inomhusluften.

Lokaler där man arbetar minst 20 timmar om året (= cirka 6 minuter om dagen) ska mätas. Radonmätning är i allmänhet inte nödvändig på arbetsplatser som ligger på andra våningen eller högre upp i byggnaden. I sådana lokaler är radonhalterna oftast små.

”När ska man mäta radon på arbetsplatsen? Hur många burkar behöver jag? Se PowerPoint-presentation (på finska). Välj slideshow som vy och använd alternativknappar.

Mätning av radonhalt

Radonhalten på arbetsplatsen bestäms i första hand genom att använda en radonmätningsburk (integrerande mätning) som förvaras i arbetslokalerna i minst två månader mellan början av september och slutet av maj. Radonmätningsburken anger medelvärdet för halten under en längre tid. Efter detta kan man vid behov reda ut tidsmässiga variationer i radonhalten med kontinuerlig radonmätning.

Centralt vid radonövervakning på arbetsplatser är att man använder en tillförlitlig mätmetod för att fastställa radonhalten. Radonmätning kan beställas av företag som använder en av mätmetod som godkänts av Strålsäkerhetscentralen eller STUK:s radonmätningstjänst.

Mätning av radonhalten kan beställas t.ex. från STUKs radonmätningstjänst.

Syftet med radonmätning är att utreda de anställdas exponering för radon, så mätpunkterna och antalet burkar som behövs väljs enligt det:

 • Radonmätning på arbetsplatsen görs på byggnadens första våning (från markytan) samt i källarvåningen i de lokaler där man arbetar eller där det finns personalutrymmen. Om mätning ska genomföras på arbetsplatsen på grund av att arbetsplatsen delvis eller helt underjordiska lokaler, ska åtminstone dessa underjordiska lokaler mätas.
 • I kontor räcker en mätning för varje 200 m2, i industrihallar behövs 1–2 mätningar/hall.
 • Om arbetsplatsen ligger i en lokal som till sina utrymmen motsvarar en bostad sker mätningen enligt radonmätningsanvisningen för bostäder, dvs. med två burkar.
 • Åtminstone en mätning bör utföras i varje byggnad. Om en byggnad har flera ventilationssystem, ska lokalerna under varje separat ventilationsapparat mätas.
 • Varje arbetsplats mäts med minst två burkar, om inte arbetslokalernas totala yta är mycket liten (under 100 m²).

Radonmätningen ska förnyas om ventilationen i lokalerna har ändrats väsentligt i samband med en renovering. Det är nödvändigt att förnya mätningen även om man måste öppna golvkonstruktionen till exempel i samband med en vattenskada. En ny mätning rekommenderas även då det gått över tio år sedan den tidigare mätningen och resultatet av den tidigare mätningen var över 300 Bq/m³.

Åtgärder efter mätningen

Om arbetsplatsens radonmätning har genomförts med burkar för STUK:s radonmätningstjänst, skickar radonmätningstjänsten en resultatbeskrivning till beställaren. Radonmätningstjänsten skickar mätresultaten till STUK:s radonövervakning av arbetsplatser som åter vid behov skickar till arbetsgivaren ett beslut med eventuella åtgärdsdirektiv. Åtgärdsdirektiv ges till arbetsplatser där den uppmätta halten överskrider åtgärdsvärdet.

Om radonmätning beställs från ett privat radonmätningsföretag, ska arbetsgivaren omedelbart meddela resultaten från radonmätningen till STUK (radonvalvonta(at)stuk.fi). Anmälan görs med blankett M3 och mätresultatet bifogas anmälan. Vid behov ger STUK åtgärdsdirektiv utifrån anmälan. Alla resultat sparas i den riksomfattande radondatabasen. 

Oberoende av var mätningen genomförts är STUK:s första beslut alltid avgiftsfritt. För följande beslut för samma mätningsobjekt debiteras en avgift enligt STUK:s prislista för övervakning.

Åtgärder som föreskrivs i beslutet

Om den uppmätta radonhalten överskrider åtgärdsgränsen, föreskrivs i beslutet ytterligare undersökningar eller åtgärder som minskar den exponering för radon som de anställda utsätts för. Nedan några exempel på fall:

 • I fastigheter med tidsinställd ventilation kan radonhalten under arbetstiden vara avsevärt lägre än under andra tider. Om radonhalten som uppmätts med burk i en sådan fastighet överskrider åtgärdsgränsen, kan man genomföra en kontinuerlig radonmätning under minst en vecka. Genom mätningen får man reda på om radonhalten överskrider åtgärdsgränsen under arbetstid.
 • På arbetsplatser där åtgärdsgränsen överskrids föreskrivs åtgärder för att minska radonhalten, dvs. en radonsanering. För planering av radonsanering på arbetsplatser gäller samma regler som för radonsanering av bostäder. Information om detta finns på STUK:s webbplats radon i bostäder.
 • Om radonhalten är exceptionellt hög under den första mätningen eller om man inte trots genomförda åtgärder lyckas sänka radonhalten på arbetsplatser under åtgärdsgränsen, ordnar arbetsgivaren en uppföljning av strålningsexponering för sina anställda. Då antecknas den effektiva dosen för alla anställda i ett dosregister som upprätthålls av STUK.

Strålskydd för anställda

Radon förekommer överallt, små halter även i utomhusluften. Därmed kommer man aldrig helt undan radon. Radon har inte heller något tröskelvärde, dvs. en ofarlig halt. Lungcancerrisken ökar om man vistas i större halter och under längre tid.

Referensvärdet är således överenskommet, och anställda får inte exponeras för större halter. Målet är emellertid att man på arbetsplatser strävar efter en så liten radonhalt i luften som möjligt genom praktiska åtgärder. Det finns inga onödiga radonsaneringar, utan all minskning av radonhalten minskar risken för cancer som orsakas av radon.

Kontakt:

radonvalvonta (at) stuk.fi

Dela denna sida