Radon på arbetsplatser

I strålskyddsförordningen anges gränsvärden för radonhalten på arbetsplatser. På arbetsplatser får radonhalten i regelbundet arbete inte överstiga värdet 400 Bq/m3. Denna åtgärdsgräns tillämpas även på skolor, daghem och andra offentliga utrymmen. 

Varje arbetsgivare är skyldig att utreda radonhalten i arbetslokalerna, om det finns skäl att misstänka att maximivärdet överskrids.  I anvisningen ST 12.1 finns närmare anvisningar om arbetsgivarens skyldighet att mäta radonhalten i arbetslokalerna. I vissa kommuner är det obligatoriskt med radonmätning på arbetsplatserna.

Radonhalten på arbetsplatsen fastställs genom att använda en radonmätningsburk som hålls i arbetsutrymmet i två månader medan lokalen uppvärms. Efter detta kan man vid behov reda ut dygnsvariationer i radonhalten med mätanordningar godkända av Strålsäkerhetscentralen.

När åtgärdsvärdet överskrids ska detta meddelas myndighetsenheten som handhar radonövervakning av arbetsplatser på Strålsäkerhetscentralen. 

Abetsgivaren ska reda ut den exponering för strålning som verksamheten medför, om det visar sig eller med fog kan misstänkas att verksamheten är strålningsverksamhet (Strålskyddslagen 45 §). Med strålningsverksamhet avses i detta fall att den exponering för naturlig strålning för vilken människor utsätts medför eller kan medföra men för hälsan.

Arbetsplatsernas radonhalt mäts i byggnadens lägsta våning på ställen där arbete utförs. I kontor räcker en mätning för varje 200 m2, i industrihallar blir det fråga om 1–2 mätningar/hall. Åtminstone en mätning bör utföras i varje byggnad.

Det finns skäl att göra om mätningen av radonhalten, om man utfört större renoveringar på arbetsplatsen, där lokalernas ventilation har ändrats väsentligt eller om man varit tvungen att riva golvkonstruktioner till exempel i samband med vattenskador. Det finns även skäl att göra om mätningen, om det gått en lång tid från föregående mätning (över tio år) och det senaste mätresultatet har varit nära åtgärdsgränsen på 400 Bq/m3.

Mätning av radonhalten kan beställas t.ex. från STUKs radonmätningstjänst.
Dela denna sida

Kontakt

Inga sökresultat