STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Radon på arbetsplatser

Huvudsyftet för radonövervakning är att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar cancer. Genom övervakning bidrar man till att eventuellt nödvändiga åtgärder på arbetsplatser dimensioneras korrekt och genomförs tillräckligt snabbt. 

Strålsäkerhetscentralen (STUK) (Strålsäkerhetslagen 14 §) övervakar att strålsäkerhetslagen (859/2018) efterföljs, om inget annat anges.

Arbetsplatser där radonhalten ska utredas

Varje arbetsgivare är skyldig att utreda radonhalten i arbetslokalerna. Arbetsplatsens radonhalt måste mätas åtminstone i följande fall:

 1. I alla arbetslokaler som ligger delvis eller helt under markytan i hela landet.
 2. I områden där över 10 procent av radonhalter som mätts tidigare överskrider värdet 300 Bq/m³. STUK för en förteckning över dessa områden.
 3. På arbetsplatser som ligger på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft i hela landet.
 4. I en anläggning som levererar hushållsvatten eller en livsmedelslokal där det vatten som används inte enbart härstammar från en ytvattenförekomst och där vattnet kommer i kontakt med inomhusluften.

Lokaler där man arbetar minst 20 timmar om året (= cirka 6 minuter om dagen) ska mätas. Radonmätning är i allmänhet inte nödvändig på arbetsplatser som ligger på andra våningen eller högre upp i byggnaden. I sådana lokaler är radonhalterna oftast små.

Åtgärder efter mätningen

Om arbetsplatsens radonmätning har genomförts med STUKs radonmätningsburkar, skickar radonmätningstjänsten en resultatbeskrivning till beställaren. STUKs radonmätningstjänsten skickar mätresultaten till STUKs radonövervakning av arbetsplatser.

Om radonmätning beställs från ett privat radonmätningsföretag, ska arbetsgivaren omedelbart meddela resultaten från radonmätningen via STUK's elektronisk tjänst.  Alla radonhalterna, inklusive små, ska rapporteras till STUK.

Enligt artiklarna 146 och 155 i strålningslagen 859/2018 måste arbetsgivaren meddela resultaten av radonmätningar på arbetsplatsen. Meddela resultaten via

stukasiointi.stuk.fi
(på finska)

(Webbplatsen fungerar inte med Internet Explorer)
 

Mätningar som beställts från STUK behöver inte rapporteras. Meddelandet ska åtföljas av en testrapport. Alla resultat sparas i den riksomfattande radondatabasen.

Om elektronisk tjänst fungerar inte, meddela resultatet till radonvalvonta (at) stuk.fi med Blankett M3: Anmälan on radonuppgifter (pdf).

Referensvärden för radon

Radonhalten under arbetet får inte vara mer i regelbundet arbete (över 600 timmar per år) än 300 Bq/m³. Radonhalten beräknas som årsmedel av radonhalten under arbetet (mätresultat x 0,9).

Yrkesexponerings referensvärde för radon är 500 000 becquerel-timmar i kubikmeter per år. Exponeringen beräknas som summan av de exponeringar som ackumulerats under året i alla arbetsytor.

Mätning av radonhalt

Radonhalten på arbetsplatsen bestäms i första hand genom att använda en radonmätningsburk (integrerande mätning) som förvaras i arbetslokalerna i minst två månader mellan början av september och slutet av maj. Radonmätningsburken anger medelvärdet för halten under en längre tid. Efter detta kan man vid behov reda ut tidsmässiga variationer i radonhalten med den så kallade kontinuerlig radonmätning.

Centralt vid radonövervakning på arbetsplatser är att man använder en tillförlitlig mätmetod för att fastställa radonhalten. Radonmätning kan beställas av företag som använder en av mätmetod som godkänts av Strålsäkerhetscentralen.

Syftet med radonmätning är att utreda de anställdas exponering för radon, så mätpunkterna och antalet burkar som behövs väljs enligt det:

 • Åtminstone en mätning bör utföras i varje byggnad. Om en byggnad har flera ventilationssystem, ska lokalerna under varje separat ventilationsapparat mätas.
 • Radonmätning på arbetsplatsen görs på byggnadens första våning (från markytan) samt i lagren under den i de lokaler där man arbetar eller där det finns personalutrymmen. Om mätning ska genomföras på arbetsplatsen på grund av att arbetsplatsen delvis eller helt underjordiska lokaler, ska åtminstone dessa underjordiska lokaler mätas.
 • Om arbetsplatsen ligger i en lokal som till sina utrymmen motsvarar en bostad sker mätningen enligt radonmätningsanvisningen för bostäder, dvs. med två burkar.
 • Varje arbetsplats mäts med minst två burkar, om inte arbetslokalernas totala yta är liten (under 100 m²).
 • Om arbetsytan är större än 200 kvadratmeter, ska man dessutom göra en mätning minst per varje ny 200 kvadratmeter eller i ett öppet utrymme (t.ex. en hall), åtminstone en mätning för varje ny 3000 kvadratmeter.

När ska man mäta radon på arbetsplatsen? Hur många burkar behöver jag? (.pptx)

Se PowerPoint-presentation (på finska). Välj slideshow som vy och använd alternativknappar.

Radonmätningen ska förnyas om ventilationen i lokalerna har ändrats väsentligt i samband med en renovering. Det är nödvändigt att förnya mätningen även om man måste öppna golvkonstruktionen till exempel i samband med en vattenskada. En ny mätning rekommenderas även då det gått över tio år sedan den tidigare mätningen och resultatet av den tidigare mätningen var över 300 Bq/m³.

Vad ska man göra om mätresultatet är större än referensvärdet?

Om den uppmätta radonhalten är större än referensvärdet, måste arbetsgivaren göra ytterligare undersökningar eller vidta åtgärder som minskar radpnhalten och den exponering för radon som de anställda är utsätta för. STUKs inspektör kommer att kontakta arbetsgivaren och be om ytterligare information. Därefter ålägger STUK till arbetsplatsen krav på ytterligare åtgärder och tidsfrister för genomförandet av dessa åtgärder. Nedan några exempel på fall:

 • I fastigheter med tidsinställd ventilation kan radonhalten under arbetstiden vara avsevärt lägre än under andra tider. Om radonhalten som uppmätts med burk i en sådan fastighet överskrider åtgärdsgränsen, kan man genomföra den så kallade kontinuerlig radonmätning under minst en vecka.
 • På arbetsplatser där åtgärdsgränsen överskrids föreskrivs åtgärder för att minska radonhalten, dvs. en radonsanering. För planering av radonsanering på arbetsplatser gäller samma regler som för radonsanering av bostäder.
 • Om radonhalten är exceptionellt hög under den första mätningen eller om man inte trots genomförda åtgärder lyckas sänka radonhalten på arbetsplatser under åtgärdsgränsen, ordnar arbetsgivaren en regelbunden uppföljning av strålningsexponering för sina anställda. Då antecknas den effektiva dosen för alla anställda i ett dosregister som upprätthålls av STUK.

Om det behövs åtgärder på arbetsplatsen som minskar radonexponeringen, måste dessa åtgärder vidtas omedelbart. Åtgärdernas tillräcklighet måste fastställas med ekvivalenta mätningar eller beräkningar som tidigare har använts för att fastställa en radonhalt eller radonexponering över referensvärdet. Resultaten av mätningarna måste rapporteras till STUK.

Strålskydd för anställda

Radon förekommer överallt, små halter även i utomhusluften. Radon har inte något tröskelvärde, dvs. en ofarlig halt. Lungcancerrisken ökar om man vistas i större halter och under längre tid.

Referensvärdet är således överenskommet, och anställda får inte exponeras för större halter. Målet är emellertid att man på arbetsplatser strävar efter en så liten radonhalt i luften som möjligt genom praktiska åtgärder. All minskning av radonhalten minskar risken för cancer som orsakas av radon.

Vill du vet mera om radon i arbetsplatser?

Ta kontakt