STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radon i andra vistelseutrymmen

Radon i andra vistelseutrymmen

Syftet med radonövervakning i andra vistelseutrymmen är att se till att ingen finländare blir överexponerad för radioaktiv radongas, som kan orsaka lungcancer. Kommunens hälsoskyddsmyndighet övervakar att referensvärdena för radonhalten i bostäder och andra vistelsesutrymmen följs (strålsäkerhetslag 859/2018, 15 §).

Annat vistelseutrymme

Med annat vistelseutrymme avses ett utrymme som är ett offentligt samlingsrum eller ett annat område som är avsett för långvarig vistelse (hälsoskyddslagen, 13 §). Typiska andra offentliga platser är skolor, kyrkor, bibliotek, simhallar och t.ex. gym.

Andra vistelseutrymmen där radonhalten måste bestämmas (Strålsäkerhetslagen 859/2018 § 156).
Radonkoncentrationen inomhus ska bestämmas åtminstone i följande andra områden:

  1. I alla andra vistelseutrymmen som ligger helt eller delvis under jord.
  2. I områden där minst 10 % av de uppmätta årliga genomsnittliga radonkoncentrationerna är större än referensvärdet 300 Bq/m³. Strålsäkerhetscentralen (STUK) upprätthåller en förteckning över dessa områden.
  3. I andra områden som ligger på bergsryggar eller andra mycket genomsläppliga grus- eller sandformationer i hela landet.

Ansvarsfördelningen i fråga om utredningsskyldigheten ska ske i enlighet med bestämmelserna i 27 § 2 mom. i hälsoskyddslagen om utredning, undanröjande och begränsning av hälsorisker.

Radonmätning är normalt inte nödvändig i andra utrymmen på andra eller övre våningen i en byggnad. Om byggnadens golv och väggar inte är i kontakt med marken och om det finns en god ventilation av det mellanliggande utrymmet behövs inga radonmätningar.

Mätning av radonhalter

Radonkoncentrationen inomhus bestäms i första hand med hjälp av en radonmätningsburk (integrerande mätning) som förvaras i andra vistelseutrymmen under minst två månader mellan början av september och slutet av maj. Med radonburken får man ett medelvärde av den långsiktiga koncentrationen. Vid behov kan radonkoncentrationernas tidsmässiga variation undersökas genom så kallad kontinuerlig radonmätning.

Det är viktigt att en tillförlitlig mätmetod används för att fastställa radonhalten. Radonmätningar kan beställas från en aktör som använder en mätmetod som godkänts av STUK.

Hur ofta bör radon mätas?

Den genomsnittliga radonkoncentrationen i en fastighet kan alltså förändras av flera skäl. STUK rekommenderar därför att radonmätningar inomhus upprepas i andra vistelseutrymmen, arbetsplatser och bostäder.

  • vart tionde år om den tidigare radonhalten var större än 100 Bq/m³;
  • vart tionde år om radonkoncentrationen har sänkts under referensvärdet genom radonsanering;
  • vart femte år om radonkoncentrationen under referensvärdet har uppnåtts genom radonsanering och radonkoncentrationen före saneringen var över 1000 Bq/m³;
  • så snart som möjligt efter betydande byggnads- eller ändringsarbeten med anknytning till konstruktionen eller ventilationen (t.ex. byte av betongplatta, dränering eller ventilation).

Tryckförhållandena i byggnaden kan också förändras, t.ex. efter fönsterbyte: om det kom mycket ersättningsluft genom de gamla fönsteröppningarna kan nya, täta fönster öka det negativa trycket i rummet, minska ventilationen och öka radonhalterna avsevärt.

STUK känner till fall där en radonfläkt har gått sönder utan att någon har märkt det. Som ett resultat av detta har människors exponering för radon förblivit på samma höga nivå som före radonsaneringen.

Radonreferensvärde och begränsning av radonkoncentrationer

Referensvärdet för radonkoncentrationen inomhus i bostäder och andra vistelseutrymmen inomhus är 300 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Radonkoncentrationen i andra vistelseutrymmet beräknas som den årliga genomsnittliga radonkoncentrationen under användningsperioden.

Byggnadens ägare och innehavare ska bidra till att radonhalten i inomhusluften i andra vistelseutrymmen är så låg som möjligt, med hänsyn till omständigheterna.

Åtgärder som ska vidtas efter radonmätning

Resultaten av radonmätningarna i andra vistelseutrymmen ska lämnas in till kommunens hälsoskyddsmyndighet.

Om det andra vistelseutrymmet också är någons arbetsutrymme och om radonmätningen har beställts från ett privat företag för radonmätning, ska resultaten av radonmätningarna utan dröjsmål anmälas till STUK via STUK:s elektroniska tjänst (https://stukasiointi.stuk.fi/asiointi/sv/). Om radonmätningen i andra vistelseutrymmen har utförts av STUK:s radonmätningstjänst, skickar radonmätningstjänsten en testrapport till abonnenten och skickar mätresultaten till STUK:s radonövervakning av arbetsplatser. Radonmätningar som beställs från STUK behöver inte rapporteras separat till STUK.

 

Vill du veta mera?

Ta kontakt