Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Kosmisk strålning är partikelstrålning som kommer från solen eller rymden. Om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen överskrider 1 mSv, ska den som bedriver flygverksamhet utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för.

Kosmisk strålning är partikelstrålning som kommer från solen eller rymden. Partiklarna som kommer från solen har sällan så stor energi att de kommer till de nedre delarna av jordens atmosfär. Däremot har den galaktiska strålningen utanför solsystemet större energi och kan nå den nedre delen av atmosfären. Jordens magnetfält och atmosfär skyddar oss mot kosmisk strålning på markytan. Ju högre upp från markytan vi kommer, desto svagare är skyddet. Dessutom påverkas dosraten i den kosmiska strålningen av bredd- och längdgraden samt av solens aktivitet.

Flygning medför exponering för kosmisk strålning

I Finland orsakar kosmisk strålning på markytan en årlig effektiv dos på i genomsnitt 0,38 millisievert (mSv) till människor. Passagerarflygplan flyger på cirka tio kilometers höjd, där dosraten är tiotals gånger större än på markytan. Ofta blir strålningsexponeringen ganska liten eftersom flygresenärerna utsätts för kosmisk strålning tillfälligt och endast under korta perioder. Däremot kan flygpersonalens exponeringstider vara upp till hundratals timmar per år. Därför måste deras strålningsexponering övervakas.

Den som bedriver flygverksamhet ska utreda exponeringen för strålning

Om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen överskrider 1 mSv, ska den som bedriver flygverksamhet enligt 45 § i strålskyddslagen utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för. Närmare anvisningar om hur utredningen ska göras ges i direktiv ST 12.4. På basis av utredningen beslutar Strålsäkerhetscentralen om det är fråga om strålningsverksamhet.

Övervakning av strålningsexponering

Om ovan nämnda utredning visar att det är fråga om strålningsverksamhet, det vill säga att arbetstagarnas årliga effektiva dos kan överskrida 1 mSv, måste arbetstagarnas strålningsexponering övervakas. Även arbetsskiften och flygrutterna måste planeras så att den årliga effektiva dosen som arbetstagaren utsätts för inte överskrider 6 mSv.

En gravid kvinnas flygarbete ska ordnas så att fostrets ekvivalentdos hamnar under 1 mSv och är så liten som det praktiskt är möjligt.

Dosen som orsakas av kosmisk strålning mäts vanligen inte, utan fastställs kalkylmässigt med hjälp av ett lämpligt och bevisligen tillförlitligt beräkningsprogram. Resultaten från övervakningen av strålningsexponeringen meddelas årligen till Strålsäkerhetscentralens dosregister.

Närmare anvisningar om hanteringen av strålsäkerhet vid flygverksamhet ges i direktiv ST 12.4.

Arbetstagarna har rätt att få information om sin egen exponering

Verksamhetsutövaren ska se till att arbetstagarna får tillräcklig information om kosmisk strålning och om dess hälsoeffekter. Arbetstagarna ska också få information om deras egen strålningsexponering samt om de typiska exponeringsnivåerna i motsvarande arbete.

Dessutom ska kvinnor få information om strålskydd under graviditeten och de ska uppmanas att underrätta arbetsgivaren om en graviditet så snabbt som möjligt efter att den konstaterats så att även fostrets exponering kan övervakas på vederbörligt sätt.

kontaktpersoner

kontaktpersoner