Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Transport av radioaktiva ämnen

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen bildar klass 7 i lagstiftningen om transport av farliga ämnen. Transport av ett radioaktivt ämne utgör enligt strålsäkerhetslagen användning av strålning. Dessutom behövs från och med 15.3.2019 för landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet ett säkerhetstillstånd som beviljas av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

STUK bland annat kontrollerar transportarrangemang och godkänner transportförpackningar och transporter med specialarrangemang.

Till transporten räknas samtliga åtgärder som ingår i eller utförs i samband med transporten av radioaktiva ämnen. Dessa är till exempel

•    planering, tillverkning, underhåll och reparation av förpackningen;
•    förberedande, försändelse, lastning och transport av laster och kollin som innehåller radioaktiva ämnen;
•    tillfälliga avbrott av resan på grund av transportförhållanden;
•    lossning och mottagning på destinationen.

Regler gällande transport

Strålsäkerhetscentralen övervakar transporter av radioaktiva ämnen i huvudsak med stöd av lagstiftningen om transport av farliga ämnen (TFA-lagen) och strålsäkerhetslagen.
 
När det gäller transporter över statsgränserna tillämpas även internationella avtal: ADR-avtalet (landsvägstransporter), RID-avtalet (järnvägstransporter), ICAO-TI (tekniska föreskrifter för lufttransporter) och IMDG-koden (sjötransporter).

STUK har gett ut handboken Radioaktiivisten aineiden kuljetus (Transport av radioaktiva ämnen) (2012). I handboken finns grundläggande information om kraven som ställs på transporter ur synvinkeln för olika parter som deltar i transporter. Till transporter av radioaktiva ämnen förknippas också skyldigheter avseende skyddsarrangemang. Dessa beskrivs i handboken Turvajärjestelyt radioaktiivisten aineiden tiekuljetuksissa (Skyddsarrangemang vid vägtransport av radioaktiva ämnen) (2015).

Båda handböckerna är skrivna ur perspektivet för vägtransporter. De grundläggande principerna gäller dock även andra transportformer (sjö- och lufttransporter).

Internationella atomenergiorganet (IAEA) har publicerat flera handböcker om transportföreskrifter. Dessa finns på IAEA:s webbplats på engelska.

Transporter som förutsätter säkerhetstillstånd

Enligt 49 § i strålsäkerhetslagen är transporter av radioaktiva ämnen befriade från säkerhetstillstånd, med undantag av väg- och järnvägstransport av slutna strålkällor med hög aktivitet.

Dessutom enligt 72 § i strålsäkerhetslagen ska den som transporterar en strålkälla underrätta Strålsäkerhetscentralen om transporten av en sluten strålkälla med hög aktivitet som kräver säkerhetstillstånd innan transporten företas eller innan strålkällan anländer i Finland. STUK meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om hur denna anmälningspraxis ska genomföras.

Säkerhetstillstånd för en sluten strålkälla med hög aktivitet kan ansökas med blanketter som finns på STUKs nätsidor. Anvisningar och mer information finns på sidan för Säkerhet inom strålningsverksamhet som behandlar säkerhetstillstånd (se länk nere på sidan). I statsrådets förordning och joniserande strålning och dess bilaga 5 ges mer detaljerad information om vilka uppgifter som ska framgå av ansökan om säkerhetstillstånd.

Strålsäkerhetsansvarig

I verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren utse en strålsäkerhetsansvarig och vid behov en ersättare för denne. Den strålsäkerhetsansvariga har till uppgift att hjälpa verksamhetsutövaren genomföra strålskyddet. Verksamhetsutövaren ska se till att den strålsäkerhetsansvariga har tillräcklig behörighet att sköta sina uppgifter.

Strålsäkerhetsexpert

I verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska verksamhetsutövaren anlita en strålskyddsexpert för ändamålet att planera, genomföra och övervaka arbetstagarnas och allmänhetens strålskydd; undantaget är sådan strålningsverksamhet som medför varken yrkesmässig exponering, exponering av allmänheten eller potentiell exponering.

Strålskyddsexperter ska ha en högre högskoleexamen enligt universitetslagen (558/2009) inom ett lämpligt matematiskt-naturvetenskapligt eller tekniskt område. Strålskyddsexperter ska även ha en sådan strålskyddsutbildning som kompetensområdet fordrar och tillräcklig arbetserfarenhet inom ett för uppdraget lämpligt kompetensområde.

Strålsäkerhetsexperterna vid landsvägs- och järnvägstransporter av radioaktiva ämnen ska dessutom ha ett sådant intyg för säkerhetsrådgivare som avses i 10 c § 2 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), av vilken framgår expertis i transport av radioaktiva ämnen för transportformen i fråga.

Säkerhetsrådgivare

Alla aktörer som regelbundet utövar transport av farliga ämnen ska utnämna en säkerhetsrådgivare som har till uppgift att följa och styra transportverksamheten och klarlägga metoder, med vars hjälp uppgifterna i samband med transport av farliga ämnen utförs på ett så säkert sätt som möjligt. I rådgivarens uppgifter ingår bland annat rådgivning och övervakning av efterlevandet av föreskrifterna inom företaget. Säkerhetsrådgivaren ska bli godkänd i ett speciellt prov som mottas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Utbildningsplikt inom transport

Verksamhetsutövare ska se till att alla arbetstagare som deltar i strålningsverksamhet eller vars uppgifter på annat sätt kräver särskild kunskap om strålskydd har lämplig behörighet, strålskyddsutbildning och förtrogenhet med arbetsuppgifterna enligt vad verksamheten och uppgifterna förutsätter.

Verksamhetsutövare ska även se till att arbetstagare som deltar i strålningsverksamhet får tillräcklig och regelbunden fortbildning i strålskydd. Närmare bestämmelser om regelbunden fortbildning i strålskydd och om utbildningens innehåll ska utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Verksamhetsutövare ska individuellt för varje arbetstagare dokumentera den strålskyddsutbildning i arbetet som det ligger på verksamhetsutövarens ansvar att ge.

Behörigheter i samband med transporter

Vid landsvägstransporter ska föraren av radioaktiva ämnen i regel ha ett ADR-körstillstånd som täcker radioaktiva ämnen. Mer information om tillståndet fås från Transport- och kommunikationsverket Traficom.

I vissa fall kan ADR-körtillståndet för radioaktiva ämnen ersättas med grundläggande utbildning. Förarna måste dock få lämplig och tillräcklig utbildning som motsvarar arbetsuppgifterna om kraven gällande transport av radioaktiva ämnen. Utbildningen ska ge dem tillräckliga kunskaper om de strålningsrisker som är förknippade med transport av radioaktiva ämnen. Detta slags grundläggande utbildning ska bekräftas med ett intyg utfärdat av arbetsgivaren.

Om en försändelse förbereds för lufttransport ska till exempel förpackaren och avsändaren ha speciell behörighet för lufttransport av radioaktiva ämnen. Mer information om denna utbildning fås från Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Ledningssystem

De som deltar i transporterna ska ha ett ledningssystem, iakttagandet av vilket säkerställer till exempel att personalens utbildning är uppdaterad och att de förpackningar som tillverkats och används överensstämmer med kraven. Ledningssystemet ska till tillämpliga delar omfatta samtliga åtgärder i samband med transport. Eftersom användning av strålning i allmänhet är del av en mer omfattande verksamhet, är det ändamålsenligt att frågor som rör strålsäkerheten är integrerade som en del av ledningssystemet för hela verksamheten. Ledningssystemets innehåll beskrivs närmare på STUKs nätsida (se länk nere på sidan).

IAEA:s handbok TS-G-1.4 The Management System for the Safe Transport of Radioactive Material är mycket omfattande och som sådan inte nödvändigtvis lämplig för verksamhetsutövaren. Man kan dock använda tillämpliga delar av handboken.

Strålskyddsprogram

Verksamhetsutövaren ska ha ett strålskyddsprogram för säkerställande av arbetstagarnas och befolkningens strålsäkerhet. Strålskyddsprogrammets omfattning och noggrannhet beror på transportverksamhetens omfattning och den kan vara en del av ledningssystemet.

I Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift om landsvägstransporter (TRAFI/248800/03.04.03.00/2016, bilaga A, punkt 1.7.2) föreskrivs om minimikraven för strålskyddsprogram. Vid genomförande av åtgärderna i programmet och deras omfattning ska hänsyn tas till strålningsexponeringen och dess sannolikhet. Strålskyddsprogrammet ska omfatta åtminstone

•    anvisningar för att minimera strålningsexponering
•    vid behov dosövervakning eller övervakning av arbetsförhållandena (strålningsarbetare)
•    de anställdas utbildning
•    vid behov åtskiljning av kollin under transport.

IAEA har publicerat en anvisning för innehållet i strålskyddsprogrammet TS-G-1.3 Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material. Baserat på anvisningarna omfattar strålskyddsprogrammet i regel följande avsnitt:

1.    Tillämpningsområde inom företaget
2.    Roller och ansvarsfördelning inom företaget
3.    Dos som arbetet medför
4.    Dosrestriktioner som tillämpas/optimering av dosen
5.    Ytkontaminationsmätningar
6.    Separation av kollin till exempel vid tillfällig lagring
7.    Anvisningar för nödsituationer
8.    Utbildning
9.    Kvalitetssäkring

Oftast behöver inte alla ovan nämnda teman behandlas, om stråldoserna som transportverksamheten medför för arbetstagarna är låga. Det ankommer på företaget att uppskatta dosen. Vid behov måste uppskattningen kunna motiveras för tillsynsmyndigheten, till exempel STUK. Mer information om dosuppskattning kan begäras av företagets säkerhetsrådgivare eller av STUK.

I tabellen nedan anges de element som ingår i strålskyddsprogrammet baserat på den stråldos som de anställda utsätts för. Tabellen utgår från IAEA:s anvisning.

Avsnitt Den anställdas årliga stråldos som beror på arbetet
  Under 1 mSv 1 mSv–6 mSv Över 6 mSv
Tillämpningsområde Ja Ja Ja
Roller och ansvarsfördelning inom företaget Ja Ja Ja
Dos som arbetet medför Dosuppskattning behövs inte Övervakning av arbetsförhållandena eller individuell dosövervakning Individuell dosövervakning
Dosrestriktioner som tillämpas / optimering av dosen Endast enkel optimering av dosen, till exempel arbetssätt Ja Ja
Ytkontaminationsmätningar Ska övervägas Ska övervägas Ska övervägas
Separation av kollin till exempel vid tillfällig lagring Tillämpas endast om man transporterar kollin i kategorierna I-, II- eller III-gul
Anvisningar för nödsituationer Ja Ja Ja
Utbildning Ja Ja Ja
Kvalitetssäkring Ja Ja Ja

Även om tabellen har anteckningen ”Ja”, avgörs det utifrån företagets transportverksamhet hur omfattande avsnittet behandlas. Det kan räcka med ett kort omnämnande. Detta måste dock kunna motiveras till tillsynsmyndigheten. I IAEA:s anvisning finns exempel på innehållet i strålskyddsprogrammet för olika aktörer inom transportbranschen. Det rekommenderas att IAEA:s anvisningar utnyttjas i tillämplig utsträckning vid utarbetandet av strålskyddsprogrammet.

Radioaktiivisten aineiden kuljetus SV linkkilista muualla palvelussa

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300

kollektiiviyhteystiedot TEO ruotsi

Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246