Annan än konventionell tandröntgenverksamhet

Användningen av datortomografiapparater med konformat strålknippe på rätt sätt kräver specialkunskap. Vid användning av CBCT-apparater ska särskild uppmärksamhet fästas vid patientens strålskydd.

Användningen av datortomografiapparater med konformat strålknippe (CBCT-apparater) kräver alltid säkerhetstillstånd. Tillståndet ansöks skriftligt av Strålsäkerhetscentralen före verksamheten inleds. Mer information om tillståndsförfaranden finns i direktiv ST 3.1.

Också användningen av bärbara intraorala röntgenapparater kräver alltid säkerhetstillstånd. Ur utredningen som bifogas till tillståndsansökan ska det framgå varför en bärbar intraoral röntgenapparat är speciellt bra lämpad för den användning av strålning som tillståndsansökan gäller. Dessutom ska man redovisa antalet bildtagningar med apparaten och ange hur man avser ombesörja strålskärmningen för den som utför undersökningen.

Om man avser börja använda en intraoral röntgenapparat eller en panoramatomografiapparat för någon annan verksamhet än konventionell verksamhet på en tandläkarmottagning ska man ha ett säkerhetstillstånd för användning av apparaten. Andra användningssyften kan till exempel vara andra än odontologiska undersökningar av huvudets område vid misstanke om fraktur, screeningundersökningar eller vetenskaplig forskning på patienter.

Med ansökan om säkerhetstillstånd lämnas följande bilagor:

  • tekniska data om röntgenapparaten,
  • planritning över utrymmet där röntgenapparaten används; helst detaljritningar i storleken A4 (eller A3),
  • intyg om behörigheten av den person som föreslås som ansvarig föreståndare,
  • ett utdrag ur handelsregistret om tillstånd ansöks av ett företag, ett andelslag eller något annat samfund.

Om röntgenapparaten, platsen där den används, apparatens ägare eller den ansvariga föreståndaren byts ut ska man skriftligt ansöka om ändring av säkerhetstillståndet. Till ansökan bifogas utredningar gällande förändringen.

Verksamhetens strålsäkerhet ombesörjs av den ansvariga föreståndaren vars behörighet ska ha godkänts av Strålsäkerhetscentralen. Behörighetskraven presenteras i direktiv ST 1.4.

Vem kan vara ansvarig läkare för vid en CBCT-åtgärd?

Användningen av datortomografiapparater med konformat strålknippe på rätt sätt kräver specialkunskap. Undersökningar med CBCT-apparatur medför en klart större strålningsexponering för patienten än en konventionell tandröntgenundersökning.

Den specialkunskap som krävs för att använda CBCT-apparatur och tolka CBCT-bilder innehas av specialisttandläkare i radiologi och specialistläkare i radiologi. Vid CBCT-undersökningar kan de ovan nämnda fungera som läkare med ansvar för åtgärden, eftersom CBCT-undersökningar utgör en väsentlig del av deras specialiseringsutbildning.

Också andra specialistläkare och -tandläkare kan skaffa sig tillräcklig behörighet för att fungera som läkare med ansvar för CBCT-åtgärden eller utföra CBCT-undersökningar inom ramen för sitt specialområde. Behörighet fås genom att avlägga en särskild fortbildning för CBCT-undersökningar.

Universitet som ger grundutbildning för tandläkare ordnar förhör om CBCT-undersökningar för tandläkare. Utbildningsanordnaren bestämmer själv vad som ingår i utbildningen (omfattningen är 5 studiepoäng (sp)). Avläggandet av förhöret ger en tandläkare rätt att fungera som läkare med ansvar för åtgärden och utföra CBCT-undersökningar i enlighet med punkt 3.2 i direktiv ST 3.1.

Denna fortbildning omfattar dock inte undervisning i bildtolkning. Om ansvaret för åtgärden alltså bärs av en läkare eller en tandläkare som avlagt CBCT-fortbildningen ska denna ha möjlighet att låta resultaten tolkas av en utomstående specialisttandläkare i radiologi eller specialistläkare i radiologi i de fall som kräver specialkunskap.

STUK kräver att man i samband med handläggningen av säkerhetstillståndet redovisar att läkare med ansvar för åtgärden som inte är specialisttandläkare i radiologi eller specialistläkare i radiologi har avlagt CBCT-fortbildningen och att en specialisttandläkare i radiologi eller specialistläkare i radiologi deltar i bilddiagnostikkedjan. Å andra sidan borde man även vid kliniska auditeringar bedöma att det i situationer som kräver specialkunskap används sakkunniga inom radiologi.

En CBCT-undersökning kan också genomföras av en sköterska med utbildning i detta

En utbildad röntgensjuksköterska kan självständigt genomföra en CBCT-undersökning enligt läkarens remiss. En munhygienist eller tandsköterska kan genomföra en CBCT-undersökning om han eller hon avlagt fortbildningen om genomförande CBCT-undersökningar enligt punkt 3.2 i direktiv ST 3.1.

CBCT-fortbildning för sköterskor ordnas av yrkeshögskolor, till en början i synnerhet av Metropolia. Utbildningens omfattning är 10 sp och utöver utbildningen och det skriftliga förhöret ingår även en CBCT-undersökning av en patient som yrkesprov. Förhöret och yrkesprovet ska avläggas vid en yrkeshögskola som ger utbildning för röntgensjuksköterskor.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300