Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Strålskärmning ska iakttas under alla förhållanden

Strålskärmning ska iakttas under alla förhållanden

På grund av att bildtagningsmiljön och situationerna förändras måste man satsa på hög kvalitet i utrymmena och på verksamhetens kvalitet.

Inbyggt strålskydd i undersökningsutrymmen

Undersökningar av smådjur görs oftast i ett separat undersökningsrum med strålskärmning. Vid dessa undersökningar riktas strålen nästan utan undantag nedåt. Då räcker det som strålskärmning av undersökningsrummets väggar, dörrar och observationsfönster samt dörr- och fönsterkarmar vanligtvis med en byggmaterialstjocklek som motsvarar 1 mm bly, 10 cm betong eller 13 cm tegelsten (betongens densitet 2,35 g/cm3, tegelstenens densitet 1,80 g/cm3). Om det i primärstrålens riktning finns utrymmen där människor vistas under pågående undersökning, räcker det vanligtvis med en strålskärmning som motsvarar 2 mm bly eller 15 cm betong.

Vid undersökning av stora djur, till exempel hästars ben, riktas strålen vanligtvis vertikalt. Vid bildtagning inomhus, till exempel i ett stall, ska strålskärmningen av väggen mellan det utrymme som ligger rakt i strålens riktning och undersökningsrummet motsvara minst den strålskärmning som fås med 2 mm bly eller 15 cm betong, om man under pågående undersökning inte kan försäkra sig om att ingen vistas i utrymmet. Undersökningsrummet ska vara så stort och ha en sådan form att röntgenverksamhet kan utföras i rummet.

Beräkningsgrunderna för strålskärmning av röntgenundersökningsrum ges i direktiv ST 1.10.

Röntgenundersökningar i öppna utrymmen

Om man vid bildtagning i ett öppet utrymme, till exempel på en travbana, inte har tillgång till mobila strålskärmar, ska det i riktningen av strålen finnas tiotals meter utrymme där ingen får vistas under bildtagningen. I bildtagningen används en kassetthållare med skaft eller ett skilt kassettställ alltid då detta är möjligt. I stället för kassettställ kan man använda till exempel en påse av tyg som fästs runt djuret bakom objektet som undersöks.  Om man använder en mobil röntgenapparat, får apparaten inte hållas i handen eller famnen, utan den ska monteras på ett lämpligt ställ för undersökningens tid.

Om rörspänningen är större än 100 kV eller om apparaten används för genomlysningsundersökningar kan behovet av strålskärmning vara större än vad som specificerats ovan. Närmare krav ställs då säkerhetstillståndet beviljas.

KONTAKTUPPGIFTER

Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300