Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

För användning av röntgenstrålning krävs säkerhetstillstånd

För användning av röntgenstrålning krävs säkerhetstillstånd

För ett säkerhetstillstånd för veterinärmedicinsk röntgenverksamhet krävs noggranna utredningar och en säkerhetsbedömning, med vilkas hjälp man kan säkerställa arbetstagarnas säkerhet.

Säkerhetstillstånd

För användning av en röntgenapparat krävs ett säkerhetstillstånd i enlighet med strålskyddslagen. Tillståndet ansöks skriftligt av Strålsäkerhetscentralen före verksamheten inleds.

Med ansökan om säkerhetstillstånd lämnas följande bilagor:

  • tekniska data om röntgenapparaten,
  • planritning över utrymmet där röntgenapparaten används; helst detaljritningar i storleken A4 (eller A3),
  • intyg om behörigheten av den person som föreslås som strålsäkerhetansvarig,
  • ett utdrag ur handelsregistret om tillstånd ansöks av ett företag, ett andelslag eller något annat samfund,
  • en säkerhetsbedömning som görs av en strålsäkerhetsexpert 18 månader från det att den nya lagen trätt i kraft.

Om röntgenapparaten, platsen där den används, apparatens ägare eller den strålsäkerhetsansvarige byts ut ska man skriftligt ansöka om ändring av säkerhetstillståndet. Till ansökan bifogas utredningar gällande förändringen. Verksamheten förutsätter även att en strålsäkerhetsexpert anlitas vid behov. Denne behöver inte vara utsedd, men man ska ta i beaktande anlitandet av en strålsäkerhetsexpert.

Verksamhetens strålsäkerhet ombesörjs av den strålsäkerhetsansvarige vars behörighet ska ha godkänts av Strålsäkerhetscentralen. Då verksamheten inleds ska man samt innehavare av giltiga tillstånd till Strålsäkerhetscentralen skicka en säkerhetsbedömning senast 15.6.2019. Säkerhetsbedömningen görs av en strålsäkerhetsexpert.

Inspektioner på platser där strålning används

Röntgenapparater som används vid undersökning av djur och säkerheten vid användning av apparaterna kontrolleras vanligtvis när verksamheten inleds och därefter med regelbundna intervaller. En inspektion utförs också när en röntgenapparat flyttas till ett annat utrymme eller byts ut mot en annan apparat. En förnyad inspektion görs vid behov om verksamhetens karaktär och säkerställandet av strålsäkerheten kräver detta.

Linkkilista Muualla sivultolla För användning av röntgenstrålning krävs säkerhetstillstånd

KONTAKTUPPGIFTER

Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300