Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

De som deltar i undersökningar utsätts för strålning

De som deltar i undersökningar utsätts för strålning

Arbetstagarnas exponering för strålning kan minskas med enkla medel.

De personer som deltar i röntgenundersökningar av djur utsätts för strålning. Merparten av strålningen orsakas av spridd strålning från djuret, när en person håller djuret orörligt under pågående undersökning. För att förhindra onödig strålningsexponering får i undersökningsrummet bara de personer vistas vars närvaro är nödvändig med tanke på undersökningens genomförande. Den som håller i djuret ska ha fyllt 18 år. Gravida kvinnor får inte hålla i djuret. I mån av möjlighet ska för djurets positionering användas olika slags påsar och annan fasthållande utrustning.

Exponeringen kan minskas

Eftersom djurets kropp fungerar som skärm är spridningen från djurets kropp som starkast tillbaka mot röntgenrörets riktning. Mängden spridd strålning är nästan direkt proportionell mot ytan av det strålfält som används: när till exempel fältstorleken 30 cm x 30 cm minskas till 20 cm x 20 cm minskar mängden spridd strålning med över 50 procent. Då personen som vistas i undersökningsrummet flyttar sig på dubbelt avstånd från djuret som undersöks minskar personens dos till en fjärdedel (den så kallade kvadratregeln för avstånd). Den som håller fast djuret kan minska överkroppens exponering för strålning genom att luta sig så långt bort som möjligt från djuret som undersöks. En minskning av exponeringsvärdena (kV och mAs) innebär också en minskning av den spridda strålningen.

Användning av en strålskyddsutrustning

Personer som arbetar i närheten av djur som undersöks eller röntgenrör ska för att minska sin strålningsexponering använda strålskyddsutrustning under pågående strålningsarbete och ingen del av dem får utsättas för primärstrålning. Den vanligaste strålskyddsutrustningen är ett blygummiförkläde eller -rock och blygummihandskar samt ett sköldkörtelskydd.

Under pågående undersökning ska de som håller i djuret och kassettstället använda ett förkläde och ett sköldkörtelskydd vars skärmning motsvarar minst 0,5 mm bly. För personer som arbetar längre bort räcker det med en skärmning som motsvarar 0,25 mm bly.  Blygummiförklädet som motsvarar 0,5 mm bly släpper igenom mindre än 5 procent av strålningen.

De som håller i djuret och kassettstället ska då de arbetar i närheten av strålen använda förutom skyddsförkläde också blygummihandskar vars skärmning motsvarar minst 0,25 mm bly. Det rekommenderas att man använder handskar vars skärmning motsvarar 0,5 mm bly. Vid genomförande av många undersökningar kan det behövas ett med fönster utrustat huvudskydd som hänger i taket eller skyddsglasögon. Strålningen som sprids från undersökningsrummets väggar utgör en så liten andel av den strålning som arbetstagarens utsätts för att den inte har någon betydelse med tanke på skyddet.

Om man undantagsvis, till exempel vid undersökning av knäet på hästens bakfot, måste hålla bildkassetten med händerna är det tryggt att använda en stor bildkassett. Då ska strålen avgränsas noga så att fasthållarens händer inte hamnar i strålfältet. Omtagningen av undersökningar kan minskas genom att lugna djuret för undersökningens tid.

Övervakning av exponeringen

Individuell dosövervakning ska ordnas för de personer som regelbundet måste arbeta i närheten av strålen. För övervakning används en persondosimeter. Dosimetern placeras på arbetstagarens arbetskläder, till exempel på skjortkragen utanför skyddsförklädet, så att den är på samma sida som djuret som undersöks. Dosimetern ska placeras så att den inte skuggas av arbetstagarens kropp eller skyddsförkläde i den riktning varifrån den spridda strålningen kommer.

Dosgränser vid strålningsarbete: effektiv dos 20 mSv per år, ekvivalentdos för ögats lins 150 mSv per år samt ekvivalentdos för huden, händer och ben 500 mSv per år. Vid veterinärmedicinsk röntgenverksamhet har arbetstagarnas stråldoser legat klart under dosgränserna och uppmätta doser är vanligtvis kring 0,1–0,5 mSv. Användningen av skyddsutrustning och trygga arbetssätt bör trots detta kommas ihåg för att verksamheten ska vara i enlighet med optimeringsprincipen.

KONTAKTUPPGIFTER

Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300