Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Röntgenundersökningar av djur

Röntgenundersökningar av djur

I tillsynen av veterinärmedicinsk röntgenverksamhet betonas arbetstagarnas strålsäkerhet.

Användningen av röntgenstrålning på veterinärmottagningar har ökat år för år. I början av 2000-talet fanns det cirka 200 apparater som användes för röntgenundersökning av djur, medan det idag finns cirka 280 veterinärmedicinska röntgenapparater. Enligt uppskattning görs i Finland årligen fler än 170 000 röntgenundersökningar av djur vid cirka 230 olika verksamhetsställen. Strålskyddslagen kräver att det för användning av en röntgenapparat har beviljats ett säkerhetstillstånd och att apparaten och utrymmena uppfyller strålsäkerhetsföreskrifterna. Strålsäkerhetscentralens krav på utövare av veterinärmedicinsk röntgenverksamhet ges i direktiv ST 8.1.

För att få röntgenbilder av hög kvalitet är det viktigt att djuret är orörligt under pågående undersökning. Fasthållaren är oftast någon i personalen eller djurets ledsagare. Behovet av att upprepa bildtagningen kan minskas genom att lugna eller söva ner djuret medan undersökningen pågår.

På grund av varierande undersökningsförhållanden kan strålsäkerheten vid röntgenundersökningar av djur inte alltid säkerställas endast genom apparat- eller konstruktionstekniska lösningar. Därför är det särskilt viktigt att ombesörja personalens, fasthållarnas och andra personers strålsäkerhet och använda strålskyddsutrustning. Genom individuell dosövervakning kan man bevaka att arbetssätten är tillräckligt trygga.

Strålsäkerhetscentralen gjorde 2013 en enkät till utövare av veterinärmedicinsk röntgenverksamhet där man kartlade antalet röntgenundersökningar av djur, vem som i praktiken utför röntgenundersökningarna av djur och hur dessa personers individuella dosövervakning har ordnats samt underhållsarrangemangen och kvalitetskontrollen för en veterinärmedicinsk röntgenapparat.

Osion etusivun tekstinosto För användning av röntgenstrålning krävs säkerhetstillstånd

För användning av röntgenstrålning krävs säkerhetstillstånd

För ett säkerhetstillstånd för veterinärmedicinsk röntgenverksamhet krävs noggranna utredningar, med vilkas hjälp man kan säkerställa arbetstagarnas säkerhet.

Osion etusivun tekstinosto Strålskärmning ska iakttas under alla förhållanden

Strålskärmning ska iakttas under alla förhållanden

På grund av att bildtagningsmiljön och situationerna förändras måste man satsa på hög kvalitet i utrymmena och på verksamhetens kvalitet.

Osion etusivun tekstinosto De som deltar i undersökningar utsätts för strålning

De som deltar i undersökningar utsätts för strålning

Arbetstagarnas exponering för strålning kan minskas med enkla medel.

Osion etusivun tekstinosto Observation av röntgenapparatens skick säkerställer säkerheten

Observation av röntgenapparatens skick säkerställer säkerheten

Förutsättningen för bra röntgenbilder är att röntgenapparaten fungerar på avsett sätt. Röntgenapparatens skick och funktion måste övervakas regelbundet för att bibehålla den säkerhetsnivå som krävs i verksamheten.

Osion etusivun tekstinosto Digital bilddiagnostikutrustning

Digital bilddiagnostikutrustning

Samtliga apparater i en digital bilddiagnostikkedja ska fungera korrekt för att bilder som stöder diagnostiken fås så tryggt som möjligt.

Osion etusivun kuvanosto Röntgenundersökningar av djur ST 8.1

ST 8.1

Strålsäkerheten vid veterinär­medicinsk röntgenverksamhet.