Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Målintervall för periodiska inspektioner

Målintervall för periodiska inspektioner

Strålsäkerhetscentralen utför periodiska inspektioner med följande intervall om det inte finns anledning att tidigarelägga inspektionen:

Verksamhet Intervall
(år)
Strålbehandlingsverksamhet  2
Strålbehandlingsaccelerator och brachyterapiapparat 2
Strålbehandlingssimulator 3
Lagring av en strålbehandlingskälla 5
Användning av röntgenstrålning inom hälso- och sjukvården 5
Veterinärmedicinsk röntgenverksamhet 5
Nukleärmedicin 3
Industriell radiografi  
Öppen eller sluten installation 3
Skåpinstallation eller motsvarande fast installation 5
Industriell radiografi, om verksamheten är omfattande eller det finns flera användningsplatser  
Verksamhet 3
Varje enskild användningsplats 5
Användning av en partikelaccelerator  
Acceleratoranläggning med isotopproduktion 2
Mobila anläggningar 3
Övriga mobila apparater 3
Användning av öppna källor inom industri och forskning  
Laboratorium av A-typ 2
Laboratorium av B-typ 3
Laboratorium av C-typ 5
Användning av slutna källor och apparater som innehåller dessa
(annat än industriell radiografi)
 
Mobil apparat 3
Fast installation, tillståndshavaren har fler än 100 apparater 3
Fast installation, tillståndshavaren har 5–100 apparater 5
Fast installation, tillståndshavaren har färre än 5 apparater 8
Fast installation, strålkälla med hög aktivitet 5
Användning av röntgenstrålning inom industri eller forskning (annat än industriell radiografi)  
Öppen apparat 5
Sluten eller skyddad apparat 8
Installation, reparation och underhåll av strålkällor 5

 

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246