Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Inspektionens innehåll

Inspektionens innehåll

Syftet med inspektionen är att säkerställa att användningen av strålning uppfyller säkerhetskraven enligt författningar och överensstämmer med tillståndsvillkoren samt bestämmelser. Vid behov görs mätningar av strålningen för att försäkra sig om funktionen av strålningsalstrande apparater och om skärmarnas tillräcklighet. Vid inspektioner av hälso- och sjukvården fästs dessutom särskild uppmärksamhet vid patienternas strålningsexponering.

Inspektionernas innehåll beror i hög grad på verksamhetens kvalitet och på huruvida det är fråga om en periodisk inspektion, en ibruktagningskontroll eller någon annan inspektion. Vanliga ämnesområden som gås igenom vid periodiska inspektioner är följande:

 • Att kontaktuppgifterna och de övriga uppgifterna i säkerhetstillståndet är tidsenliga.
 • Omfattningen av användningen av strålning.
 • Den ansvariga föreståndarens uppgifter, behörighet och fortbildning.
 • Andra ansvariga personers uppgifter och utbildning (om andra personer deltar i användningen av strålning).
 • Anvisningarna för användningen av strålning inklusive anvisningarna för avvikande händelser.
 • Bokföring över källor och dokument angående källorna, vid behov även om dosmätningar och användarrättigheter.
 • Lagring och kassering av strålkällor.
 • Transportarrangemang för radioaktiva ämnen.
 • Skydd för arbetstagare och utomstående.
 • Klassificering, dosuppföljning och övervakning av hälsotillståndet.
 • Strålningsmätare som eventuellt används.
 • Installation och användning, skydd, märkningar och underhåll av strålkällor.
 • Vid behov mätningar av strålningen på platserna där strålning används eller i närheten av apparater.
 • Klinisk auditering vid hälso- och sjukvårdsenheter där strålning används och iakttagandet av observationer som görs vid dessa i verksamheten.
 • I röntgenverksamhet inom hälso- och sjukvården fastställandet av sedvanliga patientdoser och jämförande av dessa med de referensnivåer som STUK angett.

Om inspektionen upprättas ett protokoll där man antecknar väsentliga iakttagelser som gjorts vid inspektionen och vid behov utfärdar bestämmelser och rekommendationer. För inspektionen tas ut en avgift i enlighet med prislistan för  övervakning av  strålningsverksamhet.

I inspektionsprotokollet kan bestämmelser gällande säkerställandet av strålningsverksamhetens säkerhet och oskadliggörande av radioaktivt avfall utfärdas.  För bestämmelserna sätts en tidsfrist.

Om det vid en inspektion konstateras att verksamheten är eller kan vara uppenbart hälsovådlig och iordningställandet av situationen inte tål dröjsmål, kan inspektören direkt på platsen där strålning används besluta att verksamheten ska avbrytas eller begränsas.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246