Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Inspektioner

Strålsäkerhetscentralen utför inspektioner på platser där strålning används. Vid inspektionerna kontrolleras att användningen av strålning uppfyller de säkerhetskrav som utfärdas i författningar och överensstämmer med tillståndsvillkoren samt bestämmelser.

Objekt som inspekteras är alla tillståndspliktiga platser där strålning används. Verksamheten eller den apparat som används kan med vissa förutsättningar också befrias från inspektion på användningsplatsen. Befriandet anges i säkerhetstillståndet eller i ett separat beslut som STUK utfärdat.

När görs inspektioner?

En typisk inspektion är en periodisk inspektion som görs med regelbundna intervall. Vid en periodisk inspektion säkerställs att verksamheten är i enlighet med säkerhetstillståndets villkor, lagstiftningen och de bestämmelser och anvisningar som getts med stöd av lagstiftningen. Vid en periodisk inspektion konstateras också att tillståndshavaren har uppfyllt de förpliktelser som denne ålagts, till exempel genomfört åtgärder som beordrats vid den föregående inspektionen. Periodiska inspektioner görs med 2–8 års mellanrum beroende på hur krävande och omfattande verksamheten är. Vid konventionell tandröntgenverksamhet samt veterinärmedicinsk röntgenverksamhet kan en del av inspektionerna på användningsplatsen genomföras med hjälp av en övervakningsenkät.

I vissa fall görs inspektionen före ibruktagandet. Detta förfarande tillämpas till exempel när man tar i bruk nya strålbehandlingsapparater eller ett nytt radiografirum. Också vid ibruktagande av nya slags strålningsalstrande apparater kan apparaternas strålsäkerhet behöva kontrolleras före ibruktagande.

Av de apparater som används inom hälso- och sjukvården görs ibruktagningskontroll på DT-utrustning, fast installerade genomlysningsapparater (vanligtvis vid interventionell radiologi eller kardiologisk verksamhet), mobila genomlysningsapparater som används i operationssalverksamhet och på CBCT-apparater. Inspektionen görs när apparaten använts en tid för bilddiagnostik av patienter och protokollen och praxis för bilddiagnostiken är optimerade. Utöver detta görs en ibruktagningskontroll när utrymmet där strålning används är nytt eller har väsentligt ändrats.

Förnyad inspektion görs om det i till exempel fall med stor säkerhetsbetydelse måste säkerställas att reparationerna som gjorts är tillräckliga. En förnyad inspektion är en specialåtgärd som endast behövs göras sällan.

När strålningsverksamheten upphör kan man vid behov göra en slutinspektion på platsen där strålning används för att fastställa att källor som innehåller radioaktiva ämnen och radioaktivt avfall har forslats bort och att användningsplatsen och dess omgivning är rena från radioaktiva ämnen. Slutinspektion behövs oftast till exempel vid användning av öppna källor med vilka en betydande risk för kontamination förknippats.

Strålsäkerhetscentralen kommer i regel i förväg överens om tiderna för inspektioner med verksamhetsutövarna. Vid behov kan en inspektion emellertid också göras utan förhandsmeddelande. Verksamheten eller användningen av en apparat kan även kontrolleras på separat begäran av verksamhetsutövaren.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246