Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Förfaranden för verkställande

Förfaranden för verkställande

Systemet med säkerhetstillstånd, inspektioner på platser där strålning används samt nödvändiga bestämmelser, förbud och tvångsmedel bildar det på strålskyddslagen baserade systemet för övervakning av säkerheten vid användning av strålning. Tvångsmedel är myndigheternas strängaste förfarande för åtgärdande av avvikelser som framkommit.

Förfaranden för verkställandet och tvångsmedlen baserar sig på tillsynsmyndighetens befogenheter enligt lagstiftningen. Strålsäkerhetscentralens befogenheter och befogenheterna för en inspektör i dess tjänst beskrivs i kapitel 20 i strålsäkerhetslagen (859/2018). Om tvångsmedel stadgas i kapitel 20 i strålsäkerhetslagen.  

Förfarandena kan tillämpas då man upptäcker en avvikelse i användningen av strålning. Med en avvikelse avses en sådan säkerhetsbrist, ett missförhållande eller försummelse som kräver ingripande med en myndighetsåtgärd som förpliktar verksamhetsutövaren. Bristen eller försummelsen kan vara förknippad med en försämring av verksamhetens säkerhet, det vill säga till brister i den krävda säkerhetsnivån. En avvikelse kan också vara av administrativ karaktär, till exempel försummelse av tillståndsansökan, en anmälan som krävs eller en redogörelse som en myndighet begärt.

Uppmaningar att avhjälpa avvikelser ingår i den normala tillsynsverksamheten; till exempel är de vanligt att inkludera uppmaningar i inspektionsprotokollet. Avbrytande av verksamheten eller utsättande av vite är däremot stränga åtgärder som bara behöver användas sällan.

Uppmaningar och förbud

Uppmaningar vid inspektioner

Uppmaningar att avhjälpa avvikelser som upptäckts vid en inspektion utfärdas skriftligt i inspektionsprotokollet som skickas till verksamhetsutövaren. För de avhjälpande åtgärderna sätts en tidsfrist. I inspektionsprotokollet bestäms också om meddelanden gällande avhjälpande av avvikelser till Strålsäkerhetscentralen som behövs. Till inspektionsprotokollet bifogas dessutom en anmärkning om en eventuell förnyad inspektion, om en sådan behövs med tanke på säkerheten. Verksamhetsutövaren eller en av denne utsedd representant hörs enligt 38 § i förvaltningslagen om relevanta uppmaningar.

Avbrytande eller begränsande av verksamheten

Om verksamheten är uppenbart hälsovådlig eller medför risk för hälsan kan Strålsäkerhetscentralen med stöd av 178 § i strålsäkerhetslagen besluta att verksamheten ska avbrytas eller begränsas. Tål saken inte dröjsmål, har Strålsäkerhetscentralens inspektör rätt att vid utförande av inspektionen bestämma att verksamheten ska omedelbart avbrytas eller begränsas. Orsaken till detta kan vara till exempel att ett vederbörligt säkerhetstillstånd för en röntgenapparat fattas. Då kan inspektören besluta att verksamheten vid denna apparat avbryts.

Utfärdande av försäljnings- och överlåtelseförbud

Strålningsalstrande apparater, radioaktiva ämnen eller material som innehåller sådana ämnen, eller utrustning och övriga produkter som anknyter till säkerheten vid strålningsverksamhet ska uppfylla de säkerhetskrav som uppställts för dem (strålsäkerhetslagen 56 §). Om det konstateras att en produkt inte uppfyller ifrågavarande krav har Strålsäkerhetscentralen rätt att förbjuda försäljning och annan överlåtelse av den (strålsäkerhetslagen 57 §).

I fråga om strålningsalstrande apparater inom hälso- och sjukvården verkställs försäljningsförbudet i samarbete med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Valvira övervakar lansering av produkter och utrustning för hälso- och sjukvården i med stöd av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010).

Tvångsmedel

Tvångsmedel enligt  178 och 184 § i strålskyddslagen är följande:

  • utsättande av vite,
  • hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad,
  • hot om att verksamheten avbryts,
  • hot om användningen av strålkällan förbjuds.

Tvångsmedel övervägs om verksamhetsutövaren inte har verkställt bestämmelser som utfärdats inom utsatt tid eller tredskas på andra sätt och försummar sina skyldigheter. Verksamhetsutövaren hörs före ett hot enligt 184 § utsätts. Om vite samt hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246