Upphöra att använda strålning

Säkerhetstillståndet upphör att gälla och tillståndet upphävs när tillståndshavaren meddelar att verksamheten läggs ned.

Innehavaren av säkerhetstillståndet ska anmäla skriftligt att användningen av strålning upphör. Om man har använt strålkällor ska man vid upphävande av säkerhetstillståndet också redovisa vart de överlåtits eller hur de har oskadliggjorts. Slutna källor kan lämnas till tillverkaren, importören eller Suomen Nukliditekniikka, som behandlar radioaktivt avfall. När användningen av öppna källor upphör ska man redovisa hur avfallet åldrats så att det är ofarligt och hur man säkerställt att utrymmena och instrumenten som använts är rena. När man avvecklar en verksamhet där man använt apparater som på elektrisk väg alstrar strålning, till exempel röntgenapparater, ska man se till att strålningsalstrande apparater skrotats eller gjorts funktionsodugliga på vederbörligt sätt. Ovan nämnda åtgärder är en del av användningen av strålning och de kan genomföras under det säkerhetstillstånd som gäller för användningen av strålning.

I vissa fall då man slutar använda strålning kan dock även andra åtgärder krävas. Åtgärderna kan bestå av sanering av konstruktioner, byggnader eller områden från kontamination till följd av användningen av strålning samt omhändertagande av det radioaktiva avfallet som uppstår vid saneringen. Denna typ av åtgärder skiljer sig avsevärt från sedvanlig användning av strålning. Då dessa åtgärder inte har inspekterats i samband med beviljandet av säkerhetstillståndet för användning av strålning, måste tillståndet kompletteras på motsvarande sätt eller också måste man ansöka om ett nytt separat säkerhetstillstånd för åtgärderna.  

I olika ST-direktiv ges detaljerade krav som tillämpas på avvecklandet av användning av strålning. Till exempel i direktiv ST 5.1 beskrivs förfaranden för kassering av slutna källor, i direktiv ST 6.2 beskrivs förfaranden för omhändertagande av avfall som uppstår vid användning av öppna källor och i direktiv ST 1.5 beskrivs förfaranden för frigörande av radioaktiva material för återanvändning och återvinning samt bortskaffning som avfall utan tilläggsbegränsningar.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246