Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Ändringar av säkerhetstillståndet

Ändringar av säkerhetstillståndet

Ändringar i tillståndshavarens användning av strålning ska meddelas skriftligt till Strålsäkerhetscentralen.

Anmälan ska göras till STUK inom två veckor om:

  • en strålkälla införskaffas,
  • en strålkälla överlåts,
  • den ansvariga föreståndaren byts ut,
  • organisationen som använder strålning väsentligt ändras
  • användningen av strålning upphör delvis eller helt.

I vissa fall ska anmälan göras på förhand, till exempel då man planerar att ta i bruk en ny röntgen- eller strålbehandlingsapparat inom hälso- och sjukvården eller om nya utrymmen tas i bruk inom hälso- och sjukvården. Dessutom ska anmälan alltid göras på förhand vid ibruktagande av strålkällor med hög aktivitet (så kallade HASS-källor).

Om säkerhetstillståndet och ändringar av säkerhetstillståndet kan du läsa mer på sidan Säkerhetstillstånd.

En skriftlig anmälan görs till STUK med en blankett som finns på sidan Blanketter eller med en fritt formulerad ansökan, som ska innehålla minst samma uppgifter som den motsvarande blanketten.

Osion etusivun tekstinosto Säkerhetstillstånd

Säkerhetstillstånd

För användning av strålning måste man ansöka om ett säkerhetstillstånd. Användning av strålning avser all slags verksamhet förknippad med strålkällor, till exempel handel med strålkällor samt tillverkning, underhåll, reparation, införsel och utförsel av strålkällor. Strålkällor är röntgenapparater och radioaktiva ämnen samt apparater som innehåller dessa.

Osion etusivun tekstinosto Upphöra att använda strålning

Upphöra att använda strålning

Säkerhetstillståndet upphör att gälla och tillståndet upphävs när tillståndshavaren meddelar att verksamheten läggs ned.

Osion etusivun tekstinosto Blanketter

Blanketter

Ta gärna hjälp av ST-direktivet för ifrågavarande verksamhet när du fyller i ansökningsblanketter.