Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Verksamhetstillsyn

Verksamhetstillsyn

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning. Strålning används inom hälso- och sjukvård, industri och forskning. Användningen av strålning ska vara godtagbar, planerad på förhand och säker.

Harmaa tietolaatikko "Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

"Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

Målet för uppbyggandet och förnyandet av innehållet är att internetsidorna blir lättare att använda. Förnyelsen av internetsidorna blir färdigt under sommaren 2020. Innehållet på de svenskspråkiga sidorna är för tillfället inte samma som på de finskspråkiga sidorna.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet kan orsaka.

Osion etusivun tekstinosto Ändringar av säkerhetstillståndet

Ändringar av säkerhetstillståndet

Ändringar i tillståndshavarens användning av strålning ska meddelas skriftligt till Strålsäkerhetscentralen.

Osion etusivun tekstinosto Inspektioner

Inspektioner

Strålsäkerhetscentralen utför inspektioner på platser där strålning används. Vid inspektionerna kontrolleras att användningen av strålning uppfyller de säkerhetskrav som utfärdas i författningar och överensstämmer med tillståndsvillkoren samt bestämmelser.

Osion etusivun tekstinosto Förfaranden för verkställande

Förfaranden för verkställande

Systemet med säkerhetstillstånd, inspektioner på platser där strålning används samt nödvändiga bestämmelser, förbud och tvångsmedel bildar det på strålskyddslagen baserade systemet för övervakning av säkerheten vid användning av strålning. Tvångsmedel är myndigheternas strängaste förfarande för åtgärdande av avvikelser som framkommit.

Osion etusivun tekstinosto Röntgenundersökningar av djur

Röntgenundersökningar av djur

I tillsynen av veterinärmedicinsk röntgenverksamhet betonas arbetstagarnas strålsäkerhet.

Osion etusivun tekstinosto Tandröntgenundersökningar

Tandröntgenundersökningar

Berättigandet av tandröntgenundersökningar måste övervägas av en tandläkare.

Osion etusivun tekstinosto Transport av radioaktiva ämnen

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen bildar klass 7 i lagstiftningen om transport av farliga ämnen. Transport av ett radioaktivt ämne utgör enligt strålsäkerhetslagen användning av strålning. Dessutom behövs från och med 15.3.2019 för landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet ett säkerhetstillstånd som beviljas av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Osion etusivun tekstinosto Varningssymboler

Varningssymboler

Verksamhetsutövaren ska märka strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen samt utrymmena där de används och förvaras med vederbörliga symboler.

Osion etusivun tekstinosto Strålningsmätningar

Strålningsmätningar

Strålningsmätningar är nödvändiga på många olika platser och av många olika anledningar. Kraven på strålningsmätare och mätsystem beskrivs i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålningsmätningar.

Osion etusivun tekstinosto Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Kosmisk strålning är partikelstrålning som kommer från solen eller rymden. Om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen överskrider 1 mSv, ska den som bedriver flygverksamhet utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för.