Verksamhetstillsyn

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning. Strålning används inom hälso- och sjukvård, industri och forskning. Användningen av strålning ska vara godtagbar, planerad på förhand och säker.

Ändringar av säkerhetstillståndet

Ändringar i tillståndshavarens användning av strålning ska meddelas skriftligt till Strålsäkerhetscentralen.

Inspektioner

Strålsäkerhetscentralen utför inspektioner på platser där strålning används. Vid inspektionerna kontrolleras att användningen av strålning uppfyller de säkerhetskrav som utfärdas i författningar och överensstämmer med tillståndsvillkoren samt bestämmelser.

Förfaranden för verkställande

Systemet med säkerhetstillstånd, inspektioner på platser där strålning används samt nödvändiga bestämmelser, förbud och tvångsmedel bildar det på strålskyddslagen baserade systemet för övervakning av säkerheten vid användning av strålning. Tvångsmedel är myndigheternas strängaste förfarande för åtgärdande av avvikelser som framkommit.

Röntgenundersökningar av djur

I tillsynen av veterinärmedicinsk röntgenverksamhet betonas arbetstagarnas strålsäkerhet.

Tandröntgenundersökningar

Berättigandet av tandröntgenundersökningar måste övervägas av en tandläkare.

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen bildar klass 7 i lagstiftningen om transport av farliga ämnen. Transport av ett radioaktivt ämne utgör enligt strålsäkerhetslagen användning av strålning. Dessutom behövs från och med 15.3.2019 för landsvägs- och järnvägstransporter av slutna strålkällor med hög aktivitet ett säkerhetstillstånd som beviljas av Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Varningssymboler

Verksamhetsutövaren ska märka strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen samt utrymmena där de används och förvaras med vederbörliga symboler.

Strålningsmätningar

Strålningsmätningar är nödvändiga på många olika platser och av många olika anledningar. Kraven på strålningsmätare och mätsystem beskrivs i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålningsmätningar.

Verksamhet som medför exponering för kosmisk strålning

Kosmisk strålning är partikelstrålning som kommer från solen eller rymden. Om det är möjligt att flygpersonalen utsätts för så mycket kosmisk strålning att den årliga effektiva dosen överskrider 1 mSv, ska den som bedriver flygverksamhet utreda exponeringsmängden för kosmisk strålning som flygpersonalen utsätts för.