Strålskyddsutbildning

Förutsättningen för säker användning av strålning är att arbetstagare som använder strålning och deltar i verksamheten på andra sätt har den utbildning och sakkunskap som arbetsuppgifterna kräver. Vid behov ska verksamhetsutövaren ordna utbildning på verksamhetsstället och uppgiftsspecifik inskolning.

Behörighets- och utbildningskraven för den föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning och andra personer som ingår i användarorganisationen fastställs i direktiv ST 1.8.

Behörighets- och utbildningskraven för den läkare som ger remiss till undersökningar och åtgärder som medför exponering för strålning, den läkare som ansvarar för dessa åtgärder och den person som utför åtgärderna stadgas i social- och hälsovårdsministeriets förordning om medicinsk användning av strålning och i direktiv ST 1.7, som utfärdats med stöd av denna.

Grund- och vidareutbildning inom hälso- och sjukvård

Strålskyddsutbildning som ingår i yrkesinriktad grund- och vidareutbildning ges av universitet, högskolor och andra läroanstalter och utbildningsorganisationer. Dessa ger även behörighetsutbildning för föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning, läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet, strålningssakkunniga och sakkunniga inom medicinsk fysik.

Utbildningsskyldighet och behörighetskrav

Ansvarig föreståndare

Den föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning ska ha den utbildning och behörighet som krävs i verksamhetsområdet. Behörighetskrav och kompetensområden för den ansvariga föreståndaren presenteras i direktiv ST 1.8. Utbildning anordnas av utbildningsorganisationer som godkänts av Strålsäkerhetscentralen.

Arbetstagare som använder strålning

Verksamhetsutövaren kontrollerar när arbetet inleds att arbetstagarens behörighet uppfyller de krav som ställs. Utbildningskraven presenteras i direktiv ST 1.8 och mer specifika krav gällande strålskyddsutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i direktiv ST 1.7.

Verksamhetsutövaren ombesörjer också regelbunden fortbildning inom strålskydd. Fortbildning måste ges till alla personer i användarorganisationen. Fortbildningens innehåll och omfattning beror på personens arbetsuppgifter.

Fortbildningen kan vara handledd undervisning (grupparbete, demonstrationer, handledda praktiska övningar) eller deltagande i utbildningar.

Fortbildning inom strålskydd anordnas av verksamhetsutövare, fackföreningar och -organisationer samt av utbildningsorganisationer. Kurser inom yrkesinriktad grund- och vidareutbildning lämpar sig ofta även som fortbildning för yrkesverksamma personer.

Genomförandet av fortbildningen övervakas av Strålsäkerhetscentralen.

Sakkunniga

Krävande strålningsverksamhet kan förutsätta att verksamhetsutövaren har tillgång till en utnämnd strålningssakkunnig. I sådana fall definierar STUK behörighetskraven för den strålningssakkunniga från fall till fall.

Den sakkunniga inom medicinsk fysik i användning av strålning inom hälso- och sjukvården ska i regel ha avlagt specialiseringsutbildningen för sjukhusfysiker, vilken omfattar behörigheten för en ansvarig föreståndare inom allmän användning av strålning inom det medicinska området. Den sakkunniga inom medicinsk fysik ska vara förtrogen med i sakkunniguppgifter inom det kompetensområde till vilket han eller hon utses. Kompetensområdena definieras i direktiv ST 1.8.

Läkare med ansvar för övervakning av hälsotillståndet av arbertstagare

Enligt lag 170/2017 ska den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet vara en legitimerad läkare (företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning), som har rätt att självständigt utöra läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland och är förtrogen med företagshälsovård och med de negativa hälsöeffekter av strålning. En läkares behörighet att ansvara för hälsokontrollen av arbetstagare i kategori A fastställs av Tillsstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Behörighetskraven presenteras i direktiv ST 7.5.

För fastställande av behörigheten som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning ges mera information av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som antecknar läkarens behörighet i registret Terhikki och upprätthåller förteckningen över godkända företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.

Remitterande läkare och läkare som ansvarar för åtgärder inom hälso- och sjukvården

Beslut om berättigandet av en åtgärd som medför exponering för strålning tas i första hand av den remitterande läkaren. Därför ska den remitterande läkare ha grundläggande kunskaper om de effekter som joniserande strålning har på hälsan och om patientens strålningsexponering vid olika åtgärder. Den läkare som ansvarar för åtgärden säkerställer berättigandet av en åtgärd som medför exponering för strålning, fattar i sista hand beslut om genomförandet av åtgärden och ansvarar för att patientens strålningsexponering har optimerats.

Dela denna sida

KONTAKTUPPGIFTER KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246