Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Strålskyddsutbildning

Strålskyddsutbildning

Förutsättningen för säker användning av strålning är att arbetstagare som använder strålning och deltar i verksamheten på andra sätt har den utbildning och sakkunskap som arbetsuppgifterna kräver. Vid behov ska verksamhetsutövaren ordna utbildning på verksamhetsstället och uppgiftsspecifik inskolning.

Om kompetensområden enligt verksamhetstyp, kompetenskrav och arbetserfarenhet för strålsäkerhetsansvarig, strålsäkerhetsexpert och andra personer som deltar i strålningsverksamheten samt om fortbildning för arbetstagare som deltar i strålningsverksamheten föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning.

Behörighets- och utbildningskraven för den läkare som ger remiss till undersökningar och åtgärder som medför exponering för strålning, den läkare som ansvarar för dessa åtgärder och den person som utför åtgärderna stadgas i strålsäkerhetslagen och i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserandestrålning.

Grund- och vidareutbildning inom hälso- och sjukvård

Strålskyddsutbildning som ingår i yrkesinriktad grund- och vidareutbildning ges av universitet, högskolor och andra läroanstalter och utbildningsorganisationer. Dessa ger även behörighetsutbildning för strålsäkerhetsansvariga och strålsäkerhetsexperter, läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet, strålningssakkunniga och sakkunniga inom medicinsk fysik.

Utbildningsskyldighet och krav enligt verksamhetstyp

Strålsäkerhetsansvarig och strålsäkerhetsexpert

En strålsäkerhetsansvarig ska ha en grundläggande utbildning enligt kompetensområdet för verksamhetstypen, strålskyddsutbildning och tillräcklig arbetserfarenhet. Om kompetensområden enligt verksamhetstyp, kompetenskrav och arbetserfarenhet för strålsäkerhetsansvariga föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning. Universitet och högskolor kan ordna utbildning för strålsäkerhetsansvarig och strålsäkerhetsexpert. Utbildning för strålsäkerhetsansvarig kan även ordnas av andra utbildningsorganisationer som godkänts av Strålsäkerhetscentralen.

Arbetstagare som använder strålning

Verksamhetsutövaren kontrollerar när arbetet inleds att arbetstagarens behörighet uppfyller de krav som ställs. Utbildningskraven och mer specifika krav gällande strålskyddsutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal stadgas i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning.

Verksamhetsutövaren ombesörjer också regelbunden fortbildning inom strålskydd. Fortbildning måste ges till alla personer i användarorganisationen. Fortbildningens innehåll och omfattning beror på personens arbetsuppgifter.

Fortbildningen kan vara handledd undervisning (grupparbete, demonstrationer, handledda praktiska övningar) eller deltagande i utbildningar.

Fortbildning inom strålskydd anordnas av verksamhetsutövare, fackföreningar och -organisationer samt av utbildningsorganisationer. Kurser inom yrkesinriktad grund- och vidareutbildning lämpar sig ofta även som fortbildning för yrkesverksamma personer.

Genomförandet av fortbildningen övervakas av Strålsäkerhetscentralen.

Sakkunniga

Krävande strålningsverksamhet kan förutsätta att verksamhetsutövaren har tillgång till en utnämnd strålningssakkunnig. I sådana fall definierar STUK behörighetskraven för den strålningssakkunniga från fall till fall.

Den sakkunniga inom medicinsk fysik i användning av strålning inom hälso- och sjukvården ska i regel ha avlagt specialiseringsutbildningen för sjukhusfysiker, vilken omfattar behörigheten för en ansvarig föreståndare inom allmän användning av strålning inom det medicinska området. Den sakkunniga inom medicinsk fysik ska vara förtrogen med i sakkunniguppgifter inom det kompetensområde till vilket han eller hon utses.

Läkare med ansvar för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare

Enligt lag 170/2017 ska den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet vara en legitimerad läkare (företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning), som har rätt att självständigt utföra läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland och är förtrogen med företagshälsovård och med de negativa hälsoeffekter av strålning. En läkares behörighet att ansvara för hälsokontrollen av strålningsarbetare i kategori A fastställs av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Behörighetskraven presenteras i direktiv ST 7.5.

För fastställande av behörigheten som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning ges mera information av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som antecknar läkarens behörighet i registret Terhikki och upprätthåller förteckningen över godkända företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.

Remitterande läkare och läkare som ansvarar för åtgärder inom hälso- och sjukvården

Beslut om berättigandet av en åtgärd som medför exponering för strålning tas i första hand av den remitterande läkaren. Därför ska den remitterande läkare ha grundläggande kunskaper om de effekter som joniserande strålning har på hälsan och om patientens strålningsexponering vid olika åtgärder. Den läkare som ansvarar för åtgärden säkerställer berättigandet av en åtgärd som medför exponering för strålning, fattar i sista hand beslut om genomförandet av åtgärden och ansvarar för att patientens strålningsexponering har optimerats.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246