Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Var och när behövs mätningar?

Var och när behövs mätningar?

Mätaren som används i strålningsmätningar ska vara lämplig för den strålning som ska mätas. Därtill ska man försäkra att mätresultatet är tillräckligt tillförlitligt för ändamålet. Mätresultaten ska även alltid vara metrologiskt spårbara till det internationella måttenhetssystemet. Den strålningsmätare eller mätanordning som används ska vara kalibrerad på behörigt sätt.

Strålningsmätningar behövs på många olika platser och av många olika anledningar. På mätare ställs olika krav i olika situationer både vad gäller exakthet och andra egenskaper. Närmare information om dessa krav finns i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålningsmätningar.

Övervakning av exponeringsförhållandena

Till övervakning av exponeringsförhållandena hör väsentligen även strålningsmätningar. Mätresultaten ska sparas och finnas tillgängliga för bedömning av exponeringsförhållandenass säkerhet och arbetstagarnas doser. Med kontrollmätningar av exponeringsförhållandena kan man bland annat säkerställa att strålningsarbetstagarna är klassificerade i rätt kategorier.

Övervakning av exponeringsförhållandena omfattar till exempel nödvändiga dosratmätningar samt yt- och luftkontaminationsmätningar. Om övervakning av exponeringsförhållandena och individuell dosövervakning finns närmare information i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om utredning, bedömning och övervakning av yrkesmässig exponering.

Dosövervakning av arbetstagare vid användning av strålning och kärnenergi

Strålningsexponeringen för personer som arbetar med strålkällor måste alltid uppskattas i förväg och vid behov mätas under arbetets gång. Individuell dosövervakning, med andra ord beräkning av arbetstagarens dos genom individuell dosmätning ska ordnas för alla strålningsarbetare i kategori A. Ofta är det ändamålsenligt att även ordna det för arbetstagare i kategori B.

Individuella dosmätningar ska utföras av en godkänd dosimetritjänst och resultaten lagras i dosregistret för arbetstagare.

Exponeringen varierar mycket på olika arbetsplatser och i olika arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan påverka sin exponering också genom de egna arbetssätten och noggrann användning av nödvändig skyddsutrustning.

Radon på arbetsplatser

Ibland orsakar även radongaser i inandningsluften så pass stor strålningsexponering för arbetstagarna att radonhalten bör uppskattas och vid vissa tillfällen även beräknas för varje arbetstagare.

Radonmätningar ska utföras med en mätmetod eller ett mätinstrument som Strålsäkerhetscentralen har godkänt. Mer information om utförande av radonmätningar, tidpunkten för dessa och annat som bör beaktas finns på Strålsäkerhetscentralen webbplats i avsnittet Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning.

Flygverksamhet

Kosmisk strålning från rymden medför strålningsexponering för flygpersonal. Denna strålning är svår att mäta exakt, men för att uppskatta den har det utvecklats flera kalkylprogram som baserar sig på matematiska modeller. Med dessa kalkylprogram kan varje anställds strålningsexponering beräknas tillräckligt noga.

I kalkylprogrammet anges flygningens tidpunkt, avgångs- och ankomstflygplats samt flygningens profil. Utifrån dessa uppgifter beaktar kalkylprogrammet alla väsentliga faktorer som påverkar dosen, såsom flyghöjd, bredd- och längdgrader samt variationen i solaktiviteten.

Patientdoser och kvalitetssäkring inom hälsovården

Patientens strålningsexponering vid röntgenundersökning måste vid behov kunna beräknas. För att kunna beräkna strålningsexponeringen måste undersökningsrutiner (t.ex. använd strålkvalitet, bildtagningsavstånd) kunna utredas i efterhand. Å andra sidan ger många moderna apparater en dosavläsning som beskriver strålningsexponeringen och som kan utnyttjas vid beräkning av patientens strålningsexponering. Då är det viktigt att man i samband med teknisk kvalitetssäkring av apparaterna säkerställer att dosvisningens funktion är tillräckligt korrekt. Mer information om mätning av dos och dos-area-produkt (DAP) samt metoder för kalibrering av DAP-mätare på deras användningsplatser finns i den av Strålsäkerhetscentralen utgivna rapporten ”Annoksen ja pinta-alan tulon mittaaminen. DAP-mittarin kalibrointi röntgensäteilykeilassa (Mätning av dos och dos-area-produkt. Kalibrering av DAP-mätare i röntgenstrålknippet).”

Strålningsmätningar i omgivningen

Strålsäkerhetscentralen övervakar mängden strålning i omgivningen på många sätt, bland annat med hjälp av ett automatiskt mätstationsnätverk och genom att mäta radioaktiviteten i livsmedel och naturprodukter. Målet är att ständigt vara medveten om den strålning som människan och miljön i Finland utsätts för. Resultat från strålningsövervakningen publiceras på Strålsäkerhetscentralens webbplats.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246

kollektiiviyhteystiedot ANNOS ruotsi

Dosregister
Telefon 09 759 88 247