Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Godkännande av dosimetritjänst och radonmätningsinstrument

Godkännande av dosimetritjänst och radonmätningsinstrument

Dosimetritjänster, som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas individuella dosövervakning, ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande dels för själva dosimetritjänsten och dels för de mätmetoder som används för den individuella dosövervakningen. Likaså måste godkännande ansökas för radoninstrument och mätmetoder för radon, med vilka man fastställer radonhalten på en arbetsplats eller i en bostad.

I ansökan om godkännande ska det på basis av uppgifter om typgranskning och testning och andra pålitliga uppgifter som påvisar mätarens egenskaper bevisas att kraven enligt strålsäkerhetslagen och förordningar och föreskrifter som utfärdas med stöd av den uppfylls. Övriga strålningsmätare godkänner Strålsäkerhetscentralen vid beviljande av säkerhetstillstånd för angivet användningsändamål eller tillsyn av verksamheten.

Dosimetritjänster med giltigt godkännande

Organisation Verksamhet Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning   TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD
Strålsäkerhetscentralen, Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet Användning av strålning 22.12.2020 Beräkning av stråldos från intern exponering: direkta mätningar med HPGe detektorer, mätning av urinprover
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD


Godkända radonmätningsmetoder

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmnings-säsongen.

Kontakt

Kontakt

  • Kiuru Anne
    Inspektör / TAV tel. +358 975 988 536