Godkännande av dosimetritjänst och radonmätningsinstrument

Godkännandet för dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för dosövervakningen ska ansöka skriftligt hos Strålsäkerhetscentralen.

Dosimetritjänster, som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas dosövervakning, ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande dels för själva dosimetritjänsten och dels för de mätmetoder som används för dosövervakningen. Likaså måste godkännande ansökas separat för radonin-strument och mätmetoder för radon, med vilka man fastställer radonhalten på en arbetsplats eller i en bostad.

Det ovan nämnda godkännandet ansöks med en fritt formulerad, skriftlig ansökan hos Strålsäker-hetscentralen. I ansökningen ska det på basis av uppgifter om typgranskning och testning och andra pålitliga uppgifter som påvisar mätarens egenskaper bevisas att kraven enligt direktiv ST 1.9 upp-fylls. Övriga strålningsmätare godkänner Strålsäkerhetscentralen vid beviljande av säkerhetstillstånd för angivet användningsändamål eller tillsyn av verksamheten.

Dosimetritjänster med giltigt godkännande

Organisation Verksamhet Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning 31.12.2019 TLD, DIS
Landauer Nordic Holdings Ab Användning av strålning 4.12.2019 OSL
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD
Strålsäkerhetscentralen, Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet Användning av strålning 22.12.2020 Beräkning av stråldos från intern exponering: direkta mätningar med HPGe detektorer, mätning av urinprover
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD


Godkända radonmätningsmetoder

Definieringen av radonhalten i andningsluften på arbetsplatsen bör oftast basera sig på en integrerad mätning som gjorts under minst två hela månader med en radonmätningsburk under uppvärmnings-säsongen (november-april).

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Kiuru Anne
    Inspektör tel. +358975988536
  • Lehtinen Maaret
    Ledande sakkunnig tel. +358975988244